BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gu EL, Yu YQ, Wang JL, Ji YY, Ma XY, Xie Q, Pan HY, Wu SM, Li J, Chen CW, Xu XW, Wang YE, Yao GB, Wang H, Zhang WH. Response-guided treatment of cirrhotic chronic hepatitis B patients: Multicenter prospective study. World J Gastroenterol 2015; 21(2): 653-660 [PMID: 25605989 DOI: 10.3748/wjg.v21.i2.653]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i2/653.htm
Number Citing Articles
1
Zahari Krastev, Diana Petrova, Iskren Kotzev, Mustafa Kemal Celen, Meryl Mendelson, Richa Chandra, Priti Pandey, Kamal Hamed. Telbivudine <i>vs</i> tenofovir in hepatitis B e antigen-negative chronic hepatitis B patients: OPTIMA roadmap studyWorld Journal of Hepatology 2016; 8(32): 1402-1413 doi: 10.4254/wjh.v8.i32.1402
2
Jia-Li Wang, Xin-Fang Du, Shao-Long Chen, Yi-Qi Yu, Jing Wang, Xi-Qi Hu, Ling-Yun Shao, Jia-Zhen Chen, Xin-Hua Weng, Wen-Hong Zhang. Histological outcome for chronic hepatitis B patients treated with entecavir <italic>vs</italic> lamivudine-based therapyWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(32): 9598-9606 doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9598
3
Qin Ning, Ting Wu, Hai-Bin Su, Ke Ma, Jun-Ying Qi, Ming Ni, Di Wu. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 371 doi: 10.1007/978-94-024-1603-9_5