BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao JB, Feng C, Zhu QH, He XF, Li YH, Chen Y. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt with covered stents for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis. World J Gastroenterol 2014; 20(6): 1602-1607 [PMID: 24587637 DOI: 10.3748/wjg.v20.i6.1602]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i6/1602.htm
Number Citing Articles
1
Zhenkang Qiu, Guobao Wang, Huzheng Yan, Han Qi, Mengxuan Zuo, Guisong Wang, Weiwei Jiang, Zixiong Chen, Jingbing Xue, Ligong Lu, Fujun Zhang, Fei Gao. TIPS plus sequential systemic therapy of advanced HCC patients with tumour thrombus-related symptomatic portal hypertensionEuropean Radiology 2022;  doi: 10.1007/s00330-022-08705-7
2
He Zhao, Jiaywei Tsauo, Xiaowu Zhang, Tao Gong, Jinggui Li, Xiao Li. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt creation for portal hypertension in patients with hepatocellular carcinoma: A systematic reviewInternational Journal of Gastrointestinal Intervention 2018; 7(3): 167 doi: 10.18528/gii180026
3
Michael D. Darcy. Blumgart's Surgery of the Liver, Biliary Tract and Pancreas, 2-Volume Set2017; : 1240 doi: 10.1016/B978-0-323-34062-5.00087-X
4
Ninggang Zheng, Xiaodong Wei, Dongzhi Zhang, Wenxiao Chai, Ming Che, Jiangye Wang, Binbin Du. Hepatic resection or transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombusMedicine 2016; 95(26): e3959 doi: 10.1097/MD.0000000000003959
5
Bin Qiu, Meng-Fei Zhao, Zhen-Dong Yue, Hong-Wei Zhao, Lei Wang, Zhen-Hua Fan, Fu-Liang He, Shan Dai, Jian-Nan Yao, Fu-Quan Liu. Combined transjugular intrahepatic portosystemic shunt and other interventions for hepatocellular carcinoma with portal hypertensionWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(43): 12439-12447 doi: 10.3748/wjg.v21.i43.12439
6
Hai-lin Lu, Fei-fei Xuan, Yao-chang Luo, Xiao Qin. Efficacy and safety of transjugular intrahepatic portosystemic shunt combined with transcatheter embolization/chemoembolization in hepatocellular carcinoma with portal hypertension and arterioportal shuntAbdominal Radiology 2021; 46(11): 5417 doi: 10.1007/s00261-021-03214-5
7
Bin Qiu, Kai Li, Xiaoqun Dong, Fu-Quan Liu. Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt for Portal Hypertension in Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor ThrombusCardioVascular and Interventional Radiology 2017; 40(9): 1372 doi: 10.1007/s00270-017-1655-8
8
Huzheng Yan, Zhenkang Qiu, Zhanwang Xiang, Kai Feng, Mingsheng Huang, Fei Gao. TIPS improves outcomes in patients with HCC and symptomatic portal hypertension: a multi-institution experienceCancer Imaging 2022; 22(1) doi: 10.1186/s40644-022-00451-9
9
Jiaywei Tsauo, Jun Tie, Hui Xue, Jian-Bo Zhao, Jian-Jun Li, Zhu-Ting Fang, Wu-Hua Guo, Xiao Li. Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Creation for the Prevention of Gastric Variceal Rebleeding in Patients with Hepatocellular Carcinoma: A Multicenter Retrospective StudyJournal of Vascular and Interventional Radiology 2021; 32(7): 963 doi: 10.1016/j.jvir.2021.04.005