BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Guo F, Zhou YF, Zhang F, Yuan F, Yuan YZ, Yao WY. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis associated with long-term use of medical liquor: Two case reports and literature review. World J Gastroenterol 2014; 20(18): 5561-5566 [PMID: 24833888 DOI: 10.3748/wjg.v20.i18.5561]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i18/5561.htm
Number Citing Articles
1
Chi‐Su Sun, Jyh‐Jou Chen, Pei‐Lun Lee, Ming‐Jenn Chen, Khin‐Than Win. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis caused by traditional medicine in a married couple and review of literatureAdvances in Digestive Medicine 2018; 5(1-2): 63 doi: 10.1002/aid2.13077
2
Jiaqi Shan, Fangci Chen, Panpan Yu. Intestinal obstruction due to idiopathic mesenteric phlebosclerosis colitis: A case reportFrontiers in Surgery 2022; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.969154
3
Shi-Yan Ren, Song-Yi Qian, Rong-Ding Gao. Phlebosclerosis: An overlooked complication of varicose veins that affects clinical outcome: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(35): 8404-8410 doi: 10.12998/wjcc.v11.i35.8404
4
Wei-Ching Lin, Jeon-Hor Chen, Antonio Carlos Westphalen, Chun-Han Liao, Cheng-Hong Chen, Chun-Ming Chen, Chien-Heng Lin. The role of CT in predicting the need for surgery in patients diagnosed with mesenteric phlebosclerosisMedicine 2016; 95(41): e5139 doi: 10.1097/MD.0000000000005139
5
Yang Wen, Ming Zhao, Wei Huang, Songhua Fang, Chunmiao Lin. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis associated with use of Chinese herbal medicineMedicine 2020; 99(42): e22813 doi: 10.1097/MD.0000000000022813
6
Shun Fung Sze, Polly Woon Yee Lam, Jodis Ting Wa Lam, Cliff Chi Chiu Chung, Yuk Tong Lee. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis: A rare cause of chronic diarrheaJGH Open 2020; 4(4): 769 doi: 10.1002/jgh3.12335
7
Chang Liu, Li Li. Drug‐related: A case of idiopathic mesenteric phlebosclerosis combined with calcification of the esophageal veinsJGH Open 2024; 8(1) doi: 10.1002/jgh3.13027
8
Jun Takahashi, Yasuyuki Miyakura, Ryo Maemoto, Noriya Takayama, Rintaro Fukuda, Sawako Tamaki, Hideki Ishikawa, Shingo Tsujinaka, Alan K. Lefor, Toshiki Rikiyama. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis treated with laparoscopic subtotal colectomy: A case reportAsian Journal of Endoscopic Surgery 2020; 13(2): 223 doi: 10.1111/ases.12727
9
Yutaka Nagata, Tetsuo Watanabe, Kazuhiko Nagasaka, Masaaki Yamada, Masafumi Murai, Sunao Takeuchi, Mai Murase, Toshinori Yazaki, Takayuki Murase, Kenichi Komatsu, Machiko Kaizuka, Mika Sano, Koji Asano, Chikao Ando, Norihide Taniuchi. Total dosage of gardenia fruit used by patients with mesenteric phlebosclerosisBMC Complementary and Alternative Medicine 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12906-016-1182-1
10
Traditional Chinese medicineReactions Weekly 2014; 1505(1): 31 doi: 10.1007/s40278-014-1405-5
11
K. Harris, S. Balcam. A case of lanthanum carbonate ingestion thought to be phlebosclerotic colitis on CT imaging and abdominal radiographRadiography 2017; 23(1): e23 doi: 10.1016/j.radi.2016.09.004
12
Taehong Kim, Jin Lee, Ji Eun Na, Yong Eun Park, Jongha Park, Tae Oh Kim. Phlebosclerotic Colitis in a Healthy Young Female with Long-term Herbal Medicine UseThe Korean Journal of Gastroenterology 2023; 82(1): 30 doi: 10.4166/kjg.2023.058
13
Wenlai Jiang, Xinyi Zhang, Ping Liu, Yu Zhang, Wenliang Song, Deng-Guang Yu, Xuhua Lu. Electrospun healthcare nanofibers from medicinal liquor of Phellinus igniariusAdvanced Composites and Hybrid Materials 2022; 5(4): 3045 doi: 10.1007/s42114-022-00551-x
14
Jing Xu, Mei Jin, Zhinong Jiang, Qinbing Ke, Aiqing Li, Tao Zhu, Maode Lai. Clinicopathological features of phlebosclerotic colitisPathology - Research and Practice 2020; 216(11): 153193 doi: 10.1016/j.prp.2020.153193
15
Wenguo Chen, Huatuo Zhu, Hongtan Chen, Guodong Shan, Guoqiang Xu, Lihua Chen, Fei Dong. Phlebosclerotic colitisMedicine 2018; 97(43): e12824 doi: 10.1097/MD.0000000000012824
16
Nobuaki Hoshino, Suguru Hasegawa, Koya Hida, Kenji Kawada, Yoshiharu Sakai. Right hemicolectomy for mesenteric phlebosclerosis potentially caused by long-term use of herbal medicine: A case report and literature reviewInternational Journal of Surgery Case Reports 2016; 24: 191 doi: 10.1016/j.ijscr.2016.05.051
17
Kazuhito Minami, Masashi Fujiie, Fumiyoshi Fushimi, Kenichi Taguchi, Yosinari Nobutoh, Daisuke Yoshida, Mituhiko Ota, Masahiko Ikebe, Masaru Morita, Yasushi Toh. Ascending colon cancer coincident with mesenteric phlebosclerosis associated with the long-term oral intake of Chinese herb containing gardenia fruit: A case report and literature reviewInternational Cancer Conference Journal 2017; 6(2): 70 doi: 10.1007/s13691-017-0277-y
18
Nguyen Dinh Minh, Nguyen Duy Hung, Pham Thu Huyen, Nguyen Thanh Van Anh, Nguyen Sy Lanh, Pham Quynh Anh, Nguyen Minh Duc. Phlebosclerotic colitis with long-term herbal medicine useRadiology Case Reports 2022; 17(5): 1696 doi: 10.1016/j.radcr.2022.02.069
19
Congjie Zhang, Haijun Huang, Beibei Guo. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis occurring in a patient with liver cirrhosis: A case reportMedicine 2024; 103(11): e37608 doi: 10.1097/MD.0000000000037608
20
Qiaoli Zheng, Bohui Zhang, Zhixing Cao, Lijuan Wang. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis associated with long-term oral intake of herb drug occurring in a mother and her daughterClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2021; 45(1): 101467 doi: 10.1016/j.clinre.2020.05.015
21
Yosuke Sasaki, Manabu Saito, Yumi Koshiba, Hiroaki Zai, Yoshihisa Urita. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis associated with herbal drugs presenting with asymptomatic fecal occult bloodJournal of General and Family Medicine 2017; 18(6): 475 doi: 10.1002/jgf2.122
22
H Matsuura, H Yasuhara. Idiopathic mesenteric phlebosclerosisQJM: An International Journal of Medicine 2018; 111(4): 275 doi: 10.1093/qjmed/hcx231
23
Pin‐Yi Wang, Kung‐Hsun Weng, Jyun‐Yan Liou, Hsing‐Tao Kuo, Chung‐Han Ho, Ming‐Jen Sheu. Clinical significance of abdominal computed tomography and colonoscopy in the evaluation of phlebosclerotic colitisThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2024; 40(3): 296 doi: 10.1002/kjm2.12761
24
Newton ACS Wong. My approach to bowel ischaemiaJournal of Clinical Pathology 2023; 76(5): 293 doi: 10.1136/jcp-2023-208764
25
Yi-Bing Hu, Min-Li Hu, Jin Ding, Qun-Ying Wang, Xiao-Yun Yang. Mesenteric phlebosclerosis with amyloidosis in association with the long-term use of medicinal liquor: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(4): 798-805 doi: 10.12998/wjcc.v8.i4.798
26
Yang Wen, You-Wei Chen, Ai-Hong Meng, Ming Zhao, Song-Hua Fang, Yan-Qing Ma. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis associated with long-term oral intake of geniposideWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(22): 3097-3108 doi: 10.3748/wjg.v27.i22.3097
27
Ying-Tse Chang, Chih-Wei Hsu. Conservative treatment of idiopathic mesenteric phlebosclerosisFormosan Journal of Surgery 2015; 48(6): 214 doi: 10.1016/j.fjs.2015.08.007
28
Min Wang, Yu-Xia Wan, Jin-Wen Liao, Fei Xiong. Idiopathic mesenteric phlebosclerosis missed by a radiologist at initial diagnosis: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2024; 12(10): 1810-1816 doi: 10.12998/wjcc.v12.i10.1810
29
Diagnostic Pathology: Gastrointestinal2016; : 576 doi: 10.1016/B978-0-323-37673-0.50158-0