BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Mou TY, Hu YF, Yu J, Liu H, Wang YN, Li GX. Laparoscopic splenic hilum lymph node dissection for advanced proximal gastric cancer: A modified approach for pancreas- and spleen-preserving total gastrectomy. World J Gastroenterol 2013; 19(30): 4992-4999 [PMID: 23946606 DOI: 10.3748/wjg.v19.i30.4992]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i30/4992.htm
Number Citing Articles
1
Takahiro Kinoshita, Hidehito Shibasaki, Naoki Enomoto, Yatsuka Sahara, Hideki Sunagawa, Toshirou Nishida. Laparoscopic splenic hilar lymph node dissection for proximal gastric cancer using integrated three-dimensional anatomic simulation softwareSurgical Endoscopy 2016; 30(6): 2613 doi: 10.1007/s00464-015-4511-4
2
Kun Yang, Wei-Han Zhang, Xin-Zu Chen, Xiao-Long Chen, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu. Survival Benefit and Safety of No. 10 Lymphadenectomy for Gastric Cancer Patients With Total GastrectomyMedicine 2014; 93(25): e158 doi: 10.1097/MD.0000000000000158
3
Xin Lu, Yanfeng Hu, Hao Liu, Tingyu Mou, Zhenwei Deng, Da Wang, Jiang Yu, Guoxin Li. Short-term outcomes of intracorporeal esophagojejunostomy using the transorally inserted anvil versus extracorporeal circular anastomosis during laparoscopic total gastrectomy for gastric cancer: a propensity score matching analysisJournal of Surgical Research 2016; 200(2): 435 doi: 10.1016/j.jss.2015.08.013
4
Yoshihiko Kawaguchi, Kensuke Shiraishi, Hidenori Akaike, Daisuke Ichikawa. Current status of laparoscopic total gastrectomyAnnals of Gastroenterological Surgery 2019; 3(1): 14 doi: 10.1002/ags3.12208
5
Guoxin Li, Yanfeng Hu, Hao Liu. Current status of randomized controlled trials for laparoscopic gastric surgery for gastric cancer in ChinaAsian Journal of Endoscopic Surgery 2015; 8(3): 263 doi: 10.1111/ases.12198
6
En-Hao Zhao, Tian-long Ling, Hui Cao. Current status of surgical treatment of gastric cancer in the era of minimally invasive surgery in China: Opportunity and challengeInternational Journal of Surgery 2016; 28: 45 doi: 10.1016/j.ijsu.2016.02.027
7
Xin Guo, Zheng Peng, Xiaohui Lv, Jianxin Cui, Kecheng Zhang, Jiyang Li, Naizhong Jin, Hongqi Xi, Bo Wei, Lin Chen. Randomized controlled trial comparing short‐term outcomes of laparoscopic and open spleen‐preserving splenic hilar lymphadenectomy for advanced proximal gastric cancer: An interim reportJournal of Surgical Oncology 2018; 118(8): 1264 doi: 10.1002/jso.25262
8
Wei Wang, Zhiwei Liu, Wenjun Xiong, Yansheng Zheng, Lijie Luo, Dechang Diao, Jin Wan. Totally laparoscopic spleen-preserving splenic hilum lymph nodes dissection in radical total gastrectomy: an omnibearing methodSurgical Endoscopy 2016; 30(5): 2030 doi: 10.1007/s00464-015-4438-9
9
Jia-Qing Gong, Yong-Kuan Cao, Yong-Hua Wang, Guo-Hu Zhang, Pei-Hong Wang, Guo-De Luo. Learning curve for hand-assisted laparoscopic D2 radical gastrectomyWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(5): 1606-1613 doi: 10.3748/wjg.v21.i5.1606
10
Xin-Hua Chen, Yan-Feng Hu, Jun Luo, Yue-Hong Chen, Hao Liu, Tian Lin, Hao Chen, Guo-Xin Li, Jiang Yu. The safety of esophagojejunostomy via a transorally inserted-anvil method vs extracorporeal anastomosis using a circular stapler during total gastrectomy for Siewert type 2 adenocarcinoma of the esophagogastric junctionGastroenterology Report 2020; 8(3): 242 doi: 10.1093/gastro/goz046
11
Sang-Yong Son, Dong Joon Shin, Young Suk Park, Aung Myint Oo, Do-Hyun Jung, Chang Min Lee, Sang-Hoon Ahn, Do Joong Park, Hyung-Ho Kim. Spleen-preserving lymphadenectomy versus splenectomy in laparoscopic total gastrectomy for advanced gastric cancerSurgical Oncology 2017; 26(2): 207 doi: 10.1016/j.suronc.2017.04.002
12
Mikito Inokuchi, Sho Otsuki, Yoshitaka Fujimori, Yuya Sato, Masatoshi Nakagawa, Kazuyuki Kojima. Systematic review of anastomotic complications of esophagojejunostomy after laparoscopic total gastrectomyWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(32): 9656-9665 doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9656
13
Pinar Yazici, Cemal Kaya, Gurhan Isil, Emre Bozkurt, Mehmet Mihmanli. Splenic infarction – A rare cause of acute abdominal pain following gastric surgery: A case seriesInternational Journal of Surgery Case Reports 2015; 10: 88 doi: 10.1016/j.ijscr.2015.03.016