BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hanaoka M, Hashimoto M, Sasaki K, Matsuda M, Fujii T, Ohashi K, Watanabe G. Retroperitoneal cavernous hemangioma resected by a pylorus preserving pancreaticoduodenectomy. World J Gastroenterol 2013; 19(28): 4624-4629 [PMID: 23901241 DOI: 10.3748/wjg.v19.i28.4624]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v19/i28/4624.htm
Number Citing Articles
1
Chun-Yo Laih, Po-Fan Hsieh, Guang-Heng Chen, Han Chang, Wei-Ching Lin, Chun-Ming Lai, Chao-Hsiang Chang. A retroperitoneal cavernous hemangioma arising from the gonadal veinMedicine 2020; 99(38): e22325 doi: 10.1097/MD.0000000000022325
2
Aftab S Shaikh, Amarjeet E Tandur, Yugal S Pathrabe, Ajay H Bhandarwar, Tanvi M Shah, Nilofar A Shaikh. RETROPERITONEAL HEMANGIOMA: A VERY RARE CASE PRESENTATIONGLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS 2020; : 14 doi: 10.36106/gjra/1505467
3
Mehdi Debaibi, Asma Sghair, Moez Sahnoun, Rami Zouari, Rime Essid, Majdi Kchaou, Amen Dhaoui, Adnen Chouchen. Primary retroperitoneal cavernous hemangioma: An exceptional disease in adulthoodClinical Case Reports 2022; 10(5) doi: 10.1002/ccr3.5850
4
ZHILI WAN, TIANSHENG YIN, HONGWEI CHEN, DEWEI LI. Surgical treatment of a retroperitoneal benign tumor surrounding important blood vessels by fractionated resection: A case report and review of the literatureOncology Letters 2016; 11(5): 3259 doi: 10.3892/ol.2016.4395
5
Yan Qin, Peng Qiao, Xing Guan, Song Zeng, Xiao-Peng Hu, Biao Wang. Successful resection of a huge retroperitoneal venous hemangioma: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(25): 9096-9103 doi: 10.12998/wjcc.v10.i25.9096
6
Xiao-Fan Hou, Zhan-Xue Zhao, Lin-Xun Liu, Hao Zhang. Retroperitoneal cavernous hemangioma misdiagnosed as lymphatic cyst: A case report and review of the literatureWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(15): 3560-3570 doi: 10.12998/wjcc.v11.i15.3560
7
Bita Abbasi. Radiopaedia.org2013;  doi: 10.53347/rID-24227
8
Jung Min Lee, Hyun Cheol Kim, Dal Mo Yang, Sang Won Kim, Kyu Yeoun Won. Anastomosing Hemangioma Involving the Para-Aortic Region: A Case ReportJournal of the Korean Society of Radiology 2017; 76(5): 310 doi: 10.3348/jksr.2017.76.5.310
9
Keiichi Kakuta, Kotaro Endo, Seiya Ogata, Hirofumi Shimizu, Michitoshi Yamashita, Yuka Oka, Hideaki Tanaka. Retroperitoneal venous malformationJournal of Pediatric Surgery Case Reports 2018; 32: 55 doi: 10.1016/j.epsc.2018.01.018
10
Kazuki Yanagida, Tomoyuki Kaneko, Koji Saito, Masayoshi Yamamoto, Asako Yamamoto, Yukio Yamada, Tohru Nakagawa. Retroperitoneal capillary arteriovenous malformation mimicking a malignant neoplasmIJU Case Reports 2023;  doi: 10.1002/iju5.12632