BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Nikhil Aggarwal, Neil D Donald, Salim Malik, Subothini S Selvendran, Mark JW. McPhail, Kevin J Monahan. The Association of Low-Penetrance Variants in DNA Repair Genes with Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-AnalysisClinical and Translational Gastroenterology 2017; 8(7): e109 doi: 10.1038/ctg.2017.35
2
Saima Shakil Malik, Ayisha Zia, Sajid Rashid, Sumaira Mubarik, Nosheen Masood, Mubashar Hussain, Azra Yasmin, Razia Bano. XPC as breast cancer susceptibility gene: evidence from genetic profiling, statistical inferences and protein structural analysisBreast Cancer 2020; 27(6): 1168 doi: 10.1007/s12282-020-01121-z
3
Fawaz N. Al-Shaheri, Kamal M. Al-Shami, Eshrak H. Gamal, Amjad A. Mahasneh, Nehad M. Ayoub. Association of DNA repair gene polymorphisms with colorectal cancer risk and treatment outcomesExperimental and Molecular Pathology 2020; 113: 104364 doi: 10.1016/j.yexmp.2019.104364
4
Yan-Ke Li, Qian Xu, Li-Ping Sun, Yue-Hua Gong, Jing-Jing Jing, Cheng-Zhong Xing, Yuan Yuan. Nucleotide excision repair pathway gene polymorphisms are associated with risk and prognosis of colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(3): 307-323 doi: 10.3748/wjg.v26.i3.307
5
Yoshihiro Yoshino, Shouhei Takeuchi, Takahiko Katoh, Yoshiki Kuroda. XPC intron11 C/A polymorphism as a risk factor for prostate cancerEnvironmental Health and Preventive Medicine 2016; 21(2): 100 doi: 10.1007/s12199-015-0505-z
6
Jintao Zheng, Ruizhong Zhang, Jinhong Zhu, Fenghua Wang, Tianyou Yang, Jing He, Huimin Xia. Lack of Associations betweenXPCGene Polymorphisms and Neuroblastoma Susceptibility in a Chinese PopulationBioMed Research International 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/2932049
7
Rui-Xi Hua, Jinhong Zhu, Dan-Hua Jiang, Shao-Dan Zhang, Jiang-Bo Zhang, Wen-Qiong Xue, Xi-Zhao Li, Pei-Fen Zhang, Jing He, Wei-Hua Jia. Association of XPC Gene Polymorphisms with Colorectal Cancer Risk in a Southern Chinese Population: A Case-Control Study and Meta-AnalysisGenes 2016; 7(10): 73 doi: 10.3390/genes7100073
8
W. Dai, F.‐B. Zhou, C. Wei, X.‐W. Wang, S. Guo, X.‐L. Yi, K. Li, T.‐W. Gao, L. Liu, C.‐Y. Li. A functional single‐nucleotide polymorphism in the ERCC 1 gene alters the efficacy of narrowband ultraviolet B therapy in patients with active vitiligo in a Chinese population British Journal of Dermatology 2015; 173(2): 457 doi: 10.1111/bjd.13892
9
Chen Cheng, Wang Lingyan, Huang Yi, Zhang Cheng, Ye Huadan, Xu Xuting, Xu Leiting, Ye Meng, Duan Shiwei. Association between TLR2, MTR, MTRR, XPC, TP73, TP53 genetic polymorphisms and gastric cancer: A meta-analysisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2014; 38(3): 346 doi: 10.1016/j.clinre.2013.12.009