BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Jingchao Xu, Li Jia, Hongye Ma, Yanping Li, Zhenhai Ma, Yongfu Zhao. Axl gene knockdown inhibits the metastasis properties of hepatocellular carcinoma via PI3K/Akt-PAK1 signal pathwayTumor Biology 2014; 35(4): 3809 doi: 10.1007/s13277-013-1521-5
2
Yanyan Li, Li Jia, Chen Liu, Yanxin Gong, Dongliang Ren, Ning Wang, Xu Zhang, Yongfu Zhao. Axl as a downstream effector of TGF-β1 via PI3K/Akt-PAK1 signaling pathway promotes tumor invasion and chemoresistance in breast carcinomaTumor Biology 2015; 36(2): 1115 doi: 10.1007/s13277-014-2677-3
3
Retraction: Modification of Glycosylation Mediates the Invasive Properties of Murine Hepatocarcinoma Cell Lines to Lymph NodesPLOS ONE 2019; 14(9): e0222417 doi: 10.1371/journal.pone.0222417
4
Dongliang Ren, Yanyan Li, Yanxin Gong, Jingchao Xu, Xiaolong Miao, Xiangnan Li, Chen Liu, Li Jia, Yongfu Zhao. Phyllodes tumor of the breast: role of Axl and ST6GalNAcII in the development of mammary phyllodes tumorsTumor Biology 2014; 35(10): 9603 doi: 10.1007/s13277-014-2254-9
5
XIAO-YUN LI, JING-YUN WEN, CHANG-CHANG JIA, TIAN-TIAN WANG, XING LI, MIN DONG, QU LIN, ZHAN-HONG CHEN, XIAO-KUN MA, LI WEI, ZE-XIAO LIN, DAN-YUN RUAN, JIE CHEN, DONG-HAO WU, WEI LIU, YAN TAI, ZHI-YONG XIONG, XIANG-YUAN WU, QI ZHANG. MicroRNA-34a-5p enhances sensitivity to chemotherapy by targeting AXL in hepatocellular carcinoma MHCC-97L cellsOncology Letters 2015; 10(5): 2691 doi: 10.3892/ol.2015.3654
6
Markus Lauter, Anja Weber, Robert Torka. Targeting of the AXL receptor tyrosine kinase by small molecule inhibitor leads to AXL cell surface accumulation by impairing the ubiquitin-dependent receptor degradationCell Communication and Signaling 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12964-019-0377-8
7
Naeun Lee, Won-Jun Jang, Ji Hae Seo, Sooyeun Lee, Chul-Ho Jeong. 2-Deoxy-d-Glucose-Induced Metabolic Alteration in Human Oral Squamous SCC15 Cells: Involvement of N-Glycosylation of Axl and MetMetabolites 2019; 9(9): 188 doi: 10.3390/metabo9090188