BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yan Y, Mai L, Zheng YB, Zhang SQ, Xu WX, Gao ZL, Ke WM. What MELD score mandates use of entecavir for ACLF-HBV HBeAg-negative patients? World J Gastroenterol 2012; 18(33): 4604-4609 [PMID: 22969236 DOI: 10.3748/wjg.v18.i33.4604]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i33/4604.htm
Number Citing Articles
1
Chung-Hwa Park, Hee Yeon Kim, Sung Won Lee, Do Seon Song, Myeong Jun Song, Jung Hyun Kwon, Chan Ran You, Jeong Won Jang, Chang Wook Kim, Sang Wook Choi, Si Hyun Bae, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon. On-treatment and off-treatment efficacy of entecavir in a real-life cohort of chronic hepatitis B patientsEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2016; 28(10): 1179 doi: 10.1097/MEG.0000000000000691
2
Qin Ning, Ting Wu, Hai-Bin Su, Ke Ma, Jun-Ying Qi, Ming Ni, Di Wu. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 371 doi: 10.1007/978-94-024-1603-9_5
3
Xiaoping Wang, Caifei Shen, Jianjiang Yang, Xianjun Yang, Sen Qin, Haijun Zeng, Xiaoling Wu, Shanhong Tang, Weizheng Zeng. Alpha-Fetoprotein as a Predictive Marker for Patients with Hepatitis B-Related Acute-on-Chronic Liver FailureCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/1232785
4
Wei-Lun Tsai, Wei-Chi Sun, Jin-Shiung Cheng. Chronic Hepatitis B with Spontaneous Severe Acute ExacerbationInternational Journal of Molecular Sciences 2015; 16(12): 28126 doi: 10.3390/ijms161226087
5
Yue-Meng Wan, Yu-Hua Li, Zhi-Yuan Xu, Hua-Mei Wu, Ying Xu, Xi-Nan Wu, Jin-Hui Yang. Tenofovir Versus Entecavir for the Treatment of Acute-on-Chronic Liver Failure due to Reactivation of Chronic Hepatitis B With Genotypes B and CJournal of Clinical Gastroenterology 2019; 53(4): e171 doi: 10.1097/MCG.0000000000001038
6
Xiaoguo Zhang, Lu Liu, Meng Zhang, Shuchun Gao, Yizhen Du, Yong An, Shijun Chen. The efficacy and safety of entecavir in patients with chronic hepatitis B- associated liver failure: a meta-analysisAnnals of Hepatology 2015; 14(2): 150 doi: 10.1016/S1665-2681(19)30776-8
7
Shiv Kumar Sarin, Chandan Kumar Kedarisetty, Zaigham Abbas, Deepak Amarapurkar, Chhagan Bihari, Albert C. Chan, Yogesh Kumar Chawla, A. Kadir Dokmeci, Hitendra Garg, Hasmik Ghazinyan, Saeed Hamid, Dong Joon Kim, Piyawat Komolmit, Suman Lata, Guan Huei Lee, Laurentius A. Lesmana, Mamun Mahtab, Rakhi Maiwall, Richard Moreau, Qin Ning, Viniyendra Pamecha, Diana Alcantara Payawal, Archana Rastogi, Salimur Rahman, Mohamed Rela, Anoop Saraya, Didier Samuel, Vivek Saraswat, Samir Shah, Gamal Shiha, Brajesh Chander Sharma, Manoj Kumar Sharma, Kapil Sharma, Amna Subhan Butt, Soek Siam Tan, Chitranshu Vashishtha, Zeeshan Ahmed Wani, Man-Fung Yuen, Osamu Yokosuka. Acute-on-chronic liver failure: consensus recommendations of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver (APASL) 2014Hepatology International 2014; 8(4): 453 doi: 10.1007/s12072-014-9580-2