BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yin YF, Zhang X. B cell depletion in treating primary biliary cirrhosis: Pros and cons. World J Gastroenterol 2012; 18(30): 3938-3940 [PMID: 22912543 DOI: 10.3748/wjg.v18.i30.3938]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i30/3938.htm
Number Citing Articles
1
Kuan-Heng Lin, Chen-Xiong Hsu, Shan-Ying Wang, Greta S. P. Mok, Chiu-Han Chang, Hui-Ju Tien, Pei-Wei Shueng, Tung-Hsin Wu. Volume-based algorithm of lung dose optimization in novel dynamic arc radiotherapy for esophageal cancerScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-83682-3
2
Marcel Nachbar, David Mönnich, Paul Kalwa, Daniel Zips, Daniela Thorwarth, Cihan Gani. Comparison of treatment plans for a high-field MRI-linac and a conventional linac for esophageal cancerStrahlentherapie und Onkologie 2019; 195(4): 327 doi: 10.1007/s00066-018-1386-z
3
Makoto Ito, Hidetoshi Shimizu, Takahiro Aoyama, Hiroyuki Tachibana, Natsuo Tomita, Chiyoko Makita, Yutaro Koide, Daiki Kato, Tsuneo Ishiguchi, Takeshi Kodaira. Efficacy of virtual block objects in reducing the lung dose in helical tomotherapy planning for cervical oesophageal cancer: a planning studyRadiation Oncology 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13014-018-1012-3
4
Lifeng Wang, Jin Li, Honghong Liu, Yuanyuan Li, Junliang Fu, Ying Sun, Ruonan Xu, Hu Lin, Siyu Wang, Sa Lv, Liming Chen, Zhengsheng Zou, Baosen Li, Ming Shi, Zheng Zhang, Fu-Sheng Wang. A pilot study of umbilical cord-derived mesenchymal stem cell transfusion in patients with primary biliary cirrhosisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2013; 28: 85 doi: 10.1111/jgh.12029
5
Dazhen Jiang, Zhen Cao, Yongchang Wei, Tingting Cao, Jiuling Shen, Conghua Xie, Yunfeng Zhou, Hui Liu, Jun Zhang. Radiation dosimetry effect evaluation of a carbon fiber couch on novel uRT-linac 506c acceleratorScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-92836-2
6
Stefania Martini, Francesca Arcadipane, Paolo Strignano, Rosella Spadi, Viviana Contu, Christian Fiandra, Riccardo Ragona, Giorgia Catalano, Maria Antonietta Satolli, Michele Camandona, Renato Romagnoli, Umberto Ricardi, Pierfrancesco Franco. Volumetric modulated arc therapy (VMAT) in the treatment of esophageal cancer patientsMedical Oncology 2018; 35(12) doi: 10.1007/s12032-018-1211-7
7
Kyu Hye Choi, Jina Kim, Sea-Won Lee, Young-nam Kang, HongSeok Jang. Dosimetric comparison between modulated arc therapy and static intensity modulated radiotherapy in thoracic esophageal cancer: a single institutional experienceRadiation Oncology Journal 2018; 36(1): 63 doi: 10.3857/roj.2017.00241
8
Fatima Bibi. Primary biliary cholangitis: an update on treatmentGastrointestinal Nursing 2018; 16(Sup10): S10 doi: 10.12968/gasn.2018.16.Sup10.S10