BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shi XL, Zhang Y, Chu XH, Han B, Gu JY, Xiao JQ, Tan JJ, Gu ZZ, Ren HZ, Yuan XW, Ding YT. Evaluation of a novel hybrid bioartificial liver based on a multi-layer flat-plate bioreactor. World J Gastroenterol 2012; 18(28): 3752-3760 [PMID: 22851870 DOI: 10.3748/wjg.v18.i28.3752]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i28/3752.htm
Number Citing Articles
1
Dave Wei-Chih Chen, Shih-Jung Liu. Biomaterials for Implants and ScaffoldsSpringer Series in Biomaterials Science and Engineering 2017; 8: 271 doi: 10.1007/978-3-662-53574-5_9
2
Krzysztof Dariusz Pluta, Malgorzata Ciezkowska, Monika Wisniewska, Agnieszka Wencel, Dorota Genowefa Pijanowska. Cell-based clinical and experimental methods for assisting the function of impaired livers – Present and future of liver support systemsBiocybernetics and Biomedical Engineering 2021; 41(4): 1322 doi: 10.1016/j.bbe.2021.06.005
3
Xiao-Lei Shi, Yimeng Gao, Yupeng Yan, Hucheng Ma, Lulu Sun, Pengyu Huang, Xuan Ni, Ludi Zhang, Xin Zhao, Haozhen Ren, Dan Hu, Yan Zhou, Feng Tian, Yuan Ji, Xin Cheng, Guoyu Pan, Yi-Tao Ding, Lijian Hui. Improved survival of porcine acute liver failure by a bioartificial liver device implanted with induced human functional hepatocytesCell Research 2016; 26(2): 206 doi: 10.1038/cr.2016.6
4
Yimin Zhang, Lanjuan Li. State of the art—Artificial liver in ChinaArtificial Organs 2019; 43(4): 336 doi: 10.1111/aor.13448
5
Sitong Chen, Jinglin Wang, Haozhen Ren, Yinan Liu, Chengang Xiang, Cheng Li, Shichun Lu, Yan Shi, Hongkui Deng, Xiaolei Shi. Hepatic spheroids derived from human induced pluripotent stem cells in bio-artificial liver rescue porcine acute liver failureCell Research 2020; 30(1): 95 doi: 10.1038/s41422-019-0261-5
6
Apeksha Damania, Mohsin Hassan, Nana Shirakigawa, Hiroshi Mizumoto, Anupam Kumar, Shiv K. Sarin, Hiroyuki Ijima, Masamichi Kamihira, Ashok Kumar. Alleviating liver failure conditions using an integrated hybrid cryogel based cellular bioreactor as a bioartificial liver supportScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep40323
7
Xavier Wittebole, Diego Castanares-Zapatero, Christine Collienne, Olga Ciccarelli, Philippe Hantson, Pierre-François Laterre. Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation2014; : 313 doi: 10.1016/B978-0-12-398523-1.00023-9
8
Joanna Gola, Urszula Mazurek. Detection of porcine endogenous retrovirus in xenotransplantationReproductive Biology 2014; 14(1): 68 doi: 10.1016/j.repbio.2014.01.006
9
Angeles Baquerizo, Rafael Bañares, Faouzi Saliba. Transplantation of the Liver2015; : 1463 doi: 10.1016/B978-1-4557-0268-8.00107-X
10
Yu-Ting He, Ya-Na Qi, Bing-Qi Zhang, Jian-Bo Li, Ji Bao. Bioartificial liver support systems for acute liver failure: A systematic review and meta-analysis of the clinical and preclinical literatureWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(27): 3634-3648 doi: 10.3748/wjg.v25.i27.3634