BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bao CH, Wu LY, Shi Y, Wu HG, Liu HR, Zhang R, Yu LQ, Wang JH. Moxibustion down-regulates colonic epithelial cell apoptosis and repairs tight junctions in rats with Crohn’s disease. World J Gastroenterol 2011; 17(45): 4960-4970 [PMID: 22174545 DOI: 10.3748/wjg.v17.i45.4960]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i45/4960.htm
Number Citing Articles
1
Zhe Lu, Lei Ding, Qun Lu, Yan-Hua Chen. Claudins in intestinesTissue Barriers 2013; 1(3): e24978 doi: 10.4161/tisb.24978
2
Hai-Xia Shang, An-Qi Wang, Chun-Hui Bao, Huan-Gan Wu, Wei-Feng Chen, Lu-Yi Wu, Rong Ji, Ji-Meng Zhao, Yin Shi. Moxibustion combined with acupuncture increases tight junction protein expression in Crohn’s disease patientsWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(16): 4986-4996 doi: 10.3748/wjg.v21.i16.4986
3
Xue-Jun Wang, Xiao-Ying Li, Xiao-Cong Guo, Li Liu, You-You Jin, Yun-Qiong Lu, Yao-Jia-Ni Cao, Jun-Yi Long, Huan-Gan Wu, Dan Zhang, Guang Yang, Jue Hong, Yan-Ting Yang, Xiao-Peng Ma. LncRNA-miRNA-mRNA Network Analysis Reveals the Potential Biomarkers in Crohn’s Disease Rats Treated with Herb-Partitioned MoxibustionJournal of Inflammation Research 2022; : 1699 doi: 10.2147/JIR.S351672
4
Xueliang Sun, Ke Wen, Zhizhong Xu, Zongqi He, Bensheng Wu, Xiao Yang, Xiaopeng Wang. Effect of Loureirin B on Crohn’s disease rat model induced by TNBS via IL-6/STAT3/NF-κB signaling pathwayChinese Medicine 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13020-019-0282-5
5
Gao Yan-ling, Wang Yu-ning, Guo Ya-jing, Sun Yi, Wang Yi-ran, Zhou Jing, Zhao Ji-meng, Wu Huan-gan, Shi Yin. Effect of herb-partitioned moxibustion in improving tight junctions of intestinal epithelium in Crohn disease mediated by TNF-α-NF-κB-MLCK pathwayJournal of Acupuncture and Tuina Science 2021; 19(1): 19 doi: 10.1007/s11726-020-1218-4
6
Yin Shi, Tao Li, Jing Zhou, Yuwei Li, Liu Chen, Haixia Shang, Yajing Guo, Yi Sun, Jimeng Zhao, Chunhui Bao, Huangan Wu. Herbs-Partitioned Moxibustion Combined with Acupuncture Inhibits TGF-β1-Smad-Snail-Induced Intestinal Epithelial Mesenchymal Transition in Crohn’s Disease Model RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/8320250
7
Chunhui Bao, Luyi Wu, Di Wang, Liming Chen, Xiaoming Jin, Yin Shi, Guona Li, Jingzhi Zhang, Xiaoqing Zeng, Jianhua Chen, Huirong Liu, Huangan Wu. Acupuncture improves the symptoms, intestinal microbiota, and inflammation of patients with mild to moderate Crohn's disease: A randomized controlled trialeClinicalMedicine 2022; 45: 101300 doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101300
8
Brian Bicknell, Ann Liebert, Thomas Borody, Geoffrey Herkes, Craig McLachlan, Hosen Kiat. Neurodegenerative and Neurodevelopmental Diseases and the Gut-Brain Axis: The Potential of Therapeutic Targeting of the MicrobiomeInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(11): 9577 doi: 10.3390/ijms24119577
9
Chen Zhao, Chunhui Bao, Jing Li, Yifang Zhu, Siyao Wang, Ling Yang, Yin Shi, Huirong Liu, Chuanzi Dou, Guanghong Ding, Xiaomei Wang, Huangan Wu. Moxibustion and Acupuncture Ameliorate Crohn’s Disease by Regulating the Balance between Th17 and Treg Cells in the Intestinal MucosaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/938054
10
Chun-Hui Bao, Ji-Meng Zhao, Hui-Rong Liu, Yuan Lu, Yi-Fang Zhu, Yin Shi, Zhi-Jun Weng, Hui Feng, Xin Guan, Jing Li, Wei-Feng Chen, Lu-Yi Wu, Xiao-Ming Jin, Chuan-Zi Dou, Huan-Gan Wu. Randomized controlled trial: Moxibustion and acupuncture for the treatment of Crohn’s diseaseWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(31): 11000-11011 doi: 10.3748/wjg.v20.i31.11000
11
Lijun Yan, Liang Wang, Jian’an Bai, Xianjing Miao, Weiwen Zeng, Xiumei Hua, Runzhou Ni, Dongmei Zhang, Qiyun Tang. Chromosome region maintenance-1 (CRM1) regulates apoptosis of intestinal epithelial cells via p27kip1 in Crohn's diseaseClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2017; 41(4): 445 doi: 10.1016/j.clinre.2017.01.012
12
Min Zhang, Xue Song, Shengbao Liu, Nuo Zhang, Ming Yang, Pengcheng Gao, Zhijun Geng, Lugen Zuo, Xiaofeng Zhang, Lian Wang, Yueyue Wang, Jing Li, Jianguo Hu. Magnolin inhibits intestinal epithelial cell apoptosis alleviating Crohn's disease-like colitis by suppressing the PI3K/AKT signalling pathwayInternational Immunopharmacology 2024; 134: 112181 doi: 10.1016/j.intimp.2024.112181
13
Hiba A Al‐Kishali, Mai A Abd El Fattah, Waleed A Mohammad, Hanan S El‐Abhar. Cilostazol against 2,4,6‐trinitrobenzene sulfonic acid‐induced colitis: Effect on tight junction, inflammation, and apoptosisJGH Open 2019; 3(4): 281 doi: 10.1002/jgh3.12148
14
Ji-meng Zhao, Ya-nan Liu, Han-dan Zheng, Yan Huang, Qin Qi, Hui-rong Liu, Yin Shi, Xiao-peng Ma, Yuan Lu, Lu-yi Wu. Effect of Herb-Partitioned Moxibustion on Autophagy and Immune-Associated Gene Expression Profiles in a Rat Model of Crohn’s DiseaseEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3405146
15
Chun-Hui Bao, Chun-Ye Wang, Guo-Na Li, Yi-Lu Yan, Di Wang, Xiao-Ming Jin, Lu-Yi Wu, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Zheng Shi, Huan-Gan Wu. Effect of mild moxibustion on intestinal microbiota and NLRP6 inflammasome signaling in rats with post-inflammatory irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(30): 4696 doi: 10.3748/wjg.v25.i30.4696
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
16
Jing XIE, Wen-jia WANG, Yu-chao HOU, Ou-ping LIAO, Si-wei HUANG, Jia-jing LU, Hui-rong LIU, Yan HUANG, Jing LI, Huan-gan WU. Research progress on acupuncture and moxibustion for treatment of Crohn's disease based on the regulation of innate immunityWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2024; 34(2): 83 doi: 10.1016/j.wjam.2024.04.006
17
Runqiu Wu, Jin Yang, Jinjin Cao, Peng Wang, Chenhui Wang, Wenxin Chen, Yanling Wu, Xinguo Zheng, Yu Jin, Hui Yang. Efficacy of short-chain polypeptide-based EEN formulas in alleviating intestinal injury in children with Crohn’s disease: a single-center study in ChinaFrontiers in Nutrition 2023; 10 doi: 10.3389/fnut.2023.931004
18
Xiaomei Wang, Shuang Zhou, Wei Yao, Hua Wan, Huangan Wu, Luyi Wu, Huirong Liu, Xuegui Hua, Peifeng Shi. Effects of Moxibustion Stimulation on the Intensity of Infrared Radiation of Tianshu (ST25) Acupoints in Rats with Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/704584
19
Yin Shi, Yajing Guo, Jing Zhou, Luyi Wu, Liu Chen, Yi Sun, Tao Li, Jimeng Zhao, Chunhui Bao, Huangan Wu. Herbs-partitioned moxibustion improves intestinal epithelial tight junctions by upregulating A20 expression in a mouse model of Crohn’s diseaseBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109149 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109149
20
Daniel J. Stein. Massage Acupuncture, Moxibustion, and Other Forms of Complementary and Alternative Medicine in Inflammatory Bowel DiseaseGastroenterology Clinics of North America 2017; 46(4): 875 doi: 10.1016/j.gtc.2017.08.015
21
Tie-Ming Ma, Na Xu, Xian-De Ma, Zeng-Hua Bai, Xing Tao, Hong-Chi Yan. Moxibustion regulates inflammatory mediators and colonic mucosal barrier in ulcerative colitis ratsWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(8): 2566-2575 doi: 10.3748/wjg.v22.i8.2566
22
Chun-hui Bao, Jing-zhi Zhang, Lu-yi Wu, Jing Li, Xiao-qing Zeng, Hui-rong Liu. Effect of electroacupuncture and herbal cake-partitioned moxibustion on anxiety and depression in patients with crohn’s disease in remissionJournal of Acupuncture and Tuina Science 2016; 14(2): 87 doi: 10.1007/s11726-016-0906-6
23
Adam S. Cheifetz, Robert Gianotti, Raphael Luber, Peter R. Gibson. Complementary and Alternative Medicines Used by Patients With Inflammatory Bowel DiseasesGastroenterology 2017; 152(2): 415 doi: 10.1053/j.gastro.2016.10.004
24
Rong Ji, Anqi Wang, Haixia Shang, Liu Chen, Chunhui Bao, Luyi Wu, Huangan Wu, Yin Shi. Herb-partitioned moxibustion upregulated the expression of colonic epithelial tight junction-related proteins in Crohn’s disease model ratsChinese Medicine 2016; 11(1) doi: 10.1186/s13020-016-0090-0
25
Chun-Hui Bao, Chun-Ye Wang, Guo-Na Li, Yi-Lu Yan, Di Wang, Xiao-Ming Jin, Lu-Yi Wu, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Zheng Shi, Huan-Gan Wu. Effect of mild moxibustion on intestinal microbiota and NLRP6 inflammasome signaling in rats with post-inflammatory irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(32): 4696-4714 doi: 10.3748/wjg.v25.i32.4696