BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao G, Guo LL, Xu JY, Yang H, Huang MX, Xiao G. Integrin-linked kinase in gastric cancer cell attachment, invasion and tumor growth. World J Gastroenterol 2011; 17(30): 3487-3496 [PMID: 21941415 DOI: 10.3748/wjg.v17.i30.3487]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i30/3487.htm
Number Citing Articles
1
Jason S. Kerr, Catherine H. Wilson. Nuclear receptor-binding protein 1: a novel tumour suppressor and pseudokinaseBiochemical Society Transactions 2013; 41(4): 1055 doi: 10.1042/BST20130069
2
Feng Liang, Shuqin Zhang, Bing Wang, Jianwu Qiu, Yunjie Wang. Overexpression of integrin-linked kinase (ILK) promotes glioma cell invasion and migration and down-regulates E-cadherin via the NF-κB pathwayJournal of Molecular Histology 2014; 45(2): 141 doi: 10.1007/s10735-013-9540-5
3
Xiaohu Gu, Xiaojing Xing, Wei Yang, Jinyang Hu, Dongqiu Dai. High expression of integrin-linked kinase predicts aggressiveness and poor prognosis in patients with gastric cancerActa Histochemica 2014; 116(5): 758 doi: 10.1016/j.acthis.2014.01.005
4
Ming Wang, Chenglong Li, Hui Nie, Xin Lv, Ying Qu, Beiqin Yu, Liping Su, Jianfang Li, Xuehua Chen, Jingfang Ju, Yingyan Yu, Min Yan, Qinlong Gu, Zhenggang Zhu, Bingya Liu. Down-regulated miR-625 suppresses invasion and metastasis of gastric cancer by targeting ILKFEBS Letters 2012; 586(16): 2382 doi: 10.1016/j.febslet.2012.05.050
5
K. Zhang, H. Yao, Z. Yang, D. Li, L. Yang, Q. Zou, Y. Yuan, X. Miao. Comparison of ILK and ERP29 expressions in benign and malignant pancreatic lesions and their clinicopathological significances in pancreatic ductal adenocarcinomasClinical and Translational Oncology 2016; 18(4): 352 doi: 10.1007/s12094-015-1331-x
6
De-Lin Wang, Jian-Hua Lan, Liang Chen, Biao Huang, Zeng Li, Xiu-Min Zhao, Qiang Ma, Xia Sheng, Wen-Bin Li, Wei-Xue Tang. Integrin-linked Kinase Functions as a Tumor Promoter in Bladder Transitional Cell CarcinomaAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(6): 2799 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.6.2799
7
Po-Chun Tseng, Chia-Ling Chen, Yan-Shen Shan, Wen-Teng Chang, Hsiao-Sheng Liu, Tse-Ming Hong, Chia-Yuan Hsieh, Sheng-Hsiang Lin, Chiou-Feng Lin. An increase in integrin-linked kinase non-canonically confers NF-κB-mediated growth advantages to gastric cancer cells by activating ERK1/2Cell Communication and Signaling 2014; 12(1) doi: 10.1186/s12964-014-0069-3
8
Jessica Kalra, Weislawa H. Dragowska, Marcel B. Bally. Using Pharmacokinetic Profiles and Digital Quantification of Stained Tissue Microarrays as a Medium-Throughput, Quantitative Method for Measuring the Kinetics of Early Signaling Changes Following Integrin-Linked Kinase Inhibition in an In Vivo Model of CancerJournal of Histochemistry & Cytochemistry 2015; 63(9): 691 doi: 10.1369/0022155415587978
9
Rui Li, Baolin Liu, Hongzhuan Yin, Wei Sun, Jianqiao Yin, Qi Su. Overexpression of integrin-linked kinase (ILK) is associated with tumor progression and an unfavorable prognosis in patients with colorectal cancerJournal of Molecular Histology 2013; 44(2): 183 doi: 10.1007/s10735-012-9463-6
10
LIN QUE, DAN ZHAO, XIU-FA TANG, JI-YUAN LIU, XIANG-YU ZHANG, YU-HUA ZHAN, LEI ZHANG. Effects of lentivirus-mediated shRNA targeting integrin-linked kinase on oral squamous cell carcinoma in vitro and in vivoOncology Reports 2016; 35(1): 89 doi: 10.3892/or.2015.4374
11
Hua Zhang, Andrew Photiou, Arnhild Grothey, Justin Stebbing, Georgios Giamas. The role of pseudokinases in cancerCellular Signalling 2012; 24(6): 1173 doi: 10.1016/j.cellsig.2012.01.017