BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang XP, Chen L, Hu QF, Tian H, Xu RJ, Wang ZW, Wang KY, Cheng QH, Yan W, Li Y, Li QY, He Q, Wang F. Effects of large dose of dexamethasone on inflammatory mediators and pancreatic cell apoptosis of rats with severe acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2007; 13(41): 5506-5511 [PMID: 17907297 DOI: 10.3748/wjg.v13.i41.5506]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i41/5506.htm
Number Citing Articles
1
Anne Antila, Antti Siiki, Juhani Sand, Johanna Laukkarinen. Perioperative hydrocortisone treatment reduces postoperative pancreatic fistula rate after open distal pancreatectomy. A randomized placebo-controlled trialPancreatology 2019; 19(5): 786 doi: 10.1016/j.pan.2019.05.457
2
QINGQIANG NI, WEI ZHANG, KANG SUN, CHAO YIN, JIZHONG AN, DONG SHANG. In vitro effects of emodin on peritoneal macrophage intercellular adhesion molecule-3 in a rat model of severe acute pancreatitis/systemic inflammatory response syndromeBiomedical Reports 2014; 2(1): 63 doi: 10.3892/br.2013.178
3
Ryan Law, Carlos Leal, Barham Abu Dayyeh, Michael D. Leise, Domingo Balderramo, Todd H. Baron, Andres Cardenas. Role of immunosuppression in post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis after liver transplantation: A retrospective analysisLiver Transplantation 2013; 19(12): 1354 doi: 10.1002/lt.23758
4
S. Shin, Y.H. Kim, S.-H. Kim, S.-O. Lee, H.W. Kwon, J.Y. Choi, D.J. Han. Incidence and differential characteristics of culture-negative fever following pancreas transplantation with anti-thymocyte globulin inductionTransplant Infectious Disease 2016; 18(5): 681 doi: 10.1111/tid.12572
5
Rajendra N. Goyal, Vinod K. Gupta, Sanghamitra Chatterjee. Fullerene-C60-modified edge plane pyrolytic graphite electrode for the determination of dexamethasone in pharmaceutical formulations and human biological fluidsBiosensors and Bioelectronics 2009; 24(6): 1649 doi: 10.1016/j.bios.2008.08.024
6
Fangyong Yang, Xiuzhong Qi, Yiqi Du, Yan Chen, Meitang Wang, Haitao Huang, Dezeng Zhu, Xiaoqiang Yue, Lina Wang. Coloclyster of Red Peony Root Granules Alleviates Moderately Severe Acute Pancreatitis: A Double-Blinded, Placebo-Controlled, Randomized Clinical TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8401239
7
Yinfeng Shen, Xiaochuan Deng, Nai Xu, Yan Li, Bin Miao, NaiQiang Cui. Relationship between the degree of severe acute pancreatitis and patient immunitySurgery Today 2015; 45(8): 1009 doi: 10.1007/s00595-014-1083-1
8
Zhang Xiping, Liu Daren, Wu Dijiong, Zhu Chongmei, Ye Jing, Wang Keyi, Peng Liang, Zhuo Guangchao. Effect of Salvia Miltiorrhizae on the Expressions of TLR4 Protein in the Liver of Rats with SAP or OJInflammation 2009; 32(3): 151 doi: 10.1007/s10753-009-9114-6
9
Tian Hua, Zhang Xiping, Wu Chengjun, Chen Li, Ying Rongchao, Ye Jing, Yu Bingyan, Ye Qian, Pan Yan, Ma Meili, Zhu Feibo. Effects of Baicalin and Octreotide on the Serum TNF-α Level and Apoptosis in Multiple Organs of Rats with Severe Acute PancreatitisInflammation 2009; 32(3): 191 doi: 10.1007/s10753-009-9120-8
10
Merja Bläuer, Juhani Sand, Johanna Laukkarinen. Regulation of p38 MAPK and glucocorticoid receptor activation by hydrocortisone in mono-and co-cultured pancreatic acinar and stellate cellsPancreatology 2021; 21(2): 384 doi: 10.1016/j.pan.2020.12.024
11
Zhang Xiping, Fu Jun, Zhang Jie, Yu Bingyan, Ma Jing, Zhu Wei, Ye Jing, Jia Penghui, Yuan Wenqin, Zhou Ninnin, He Jiao. Influence of dexamethasone on the expression levels of P-selectin protein in multiple organs of rats with severe acute pancreatitisInflammation Research 2010; 59(1): 31 doi: 10.1007/s00011-009-0067-x
12
Zhang Xiping, Wu Dijiong, Liang Jianfeng, Cheng Qihui, Ye Jing, Jia Penghui, Yuan Meijuan, Zhou Ninni. Effects of Salvia Miltiorrhizae on ICAM-1, TLR4, NF-κB and Bax Proteins Expression in Multiple Organs of Rats with Severe Acute Pancreatitis or Obstructive JaundiceInflammation 2009; 32(4): 218 doi: 10.1007/s10753-009-9124-4
13
QM Xue. Effects of electroacupuncture at Tianshu (ST25) on pro- and anti-inflammatory cytokines in rats with severe acute pancreatitisJournal of Chinese Integrative Medicine 2011; 9(6): 658 doi: 10.3736/jcim20110613
14
Qin Gong, Jilei Yin, Mulan Wang, Luling He, Fan Lei, Yingying Luo, Shilin Yang, Yulin Feng, Jun Li, Lijun Du. Comprehensive study of dexamethasone on albumin biogenesis during normal and pathological renal conditionsPharmaceutical Biology 2020; 58(1): 1261 doi: 10.1080/13880209.2020.1855214
15
Xiping Zhang, Hua Tian, Chenjun Wu, Qian Ye, Xinge Jiang, Li Chen, Yang Cai, Rujun Xu, Wenqin Yuan. Effect of Baicalin on Inflammatory Mediator Levels and Microcirculation Disturbance in Rats With Severe Acute PancreatitisPancreas 2009; 38(7): 732 doi: 10.1097/MPA.0b013e3181ad9735
16
Hiroyuki Inoue, Keisuke Harada, Eichi Narimatsu, Shuji Uemura, Wakiko Aisaka, Naofumi Bunya, Kazuhito Nomura, Yoichi Katayama. Pathophysiologic Mechanisms of Hypothermia-Induced Pancreatic Injury in a Rat Model of Body Surface CoolingPancreas 2021; 50(2): 235 doi: 10.1097/MPA.0000000000001738
17
QINGQIANG NI, KANG SUN, GUOYUE CHEN, DONG SHANG. In vitro effects of emodin on peritoneal macrophages that express membrane-bound CD14 protein in a rat model of severe acute pancreatitis/systemic inflammatory response syndromeMolecular Medicine Reports 2014; 9(1): 355 doi: 10.3892/mmr.2013.1771
18
Rufayda Mruwat, Shmuel Kivity, Roee Landsberg, Saul Yedgar, Sheila Langier. Phospholipase A2-dependent Release of Inflammatory Cytokines by Superantigen-Stimulated Nasal Polyps of Patients with Chronic RhinosinusitisAmerican Journal of Rhinology & Allergy 2015; 29(5): e122 doi: 10.2500/ajra.2015.29.4224
19
Zhang Xiping, Zhang Ruiping, Yu Binyan, Zhou Li, Chen Hanqing, Zhu Wei, Ying Rongchao, Ye Jing, Yuan Wenqin, Bai Jinjin. Protecting effects of a large dose of dexamethasone on spleen injury of rats with severe acute pancreatitisJournal of Gastroenterology and Hepatology 2010; 25(2): 302 doi: 10.1111/j.1440-1746.2009.05999.x
20
Xi-Ping Zhang, Hong-Miao Xu, Yi-Yu Jiang, Shuo Yu, Yang Cai, Bei Lu, Qi Xie, Tong-Fa Ju. Influence of dexamethasone on mesenteric lymph node of rats with severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2008; 14(22): 3511-3517 doi: 10.3748/wjg.14.3511
21
Ou Jingmin, Zhang Xiping, Wang Chun, Yan Ping, Ye Qian. Study of dexamethasone, baicalin and octreotide on brain injury of rats with severe acute pancreatitisInflammation Research 2012; 61(3): 265 doi: 10.1007/s00011-011-0408-4
22
Shangping Zhao, Jinming Yang, Ting Liu, Juanxian Zeng, Liangliang Mi, Kaimin Xiang. Dexamethasone inhibits NF‑кBp65 and HMGB1 expression in the pancreas of rats with severe acute pancreatitisMolecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.9595
23
Yao-Xing Huang, Wei-Dong Li, Lin Jia, Jia-Hua Qiu, Shu-Man Jiang, Ya Ou, Hong Du. Infliximab Enhances the Therapeutic Effectiveness of Octreotide on Acute Necrotizing Pancreatitis in Rat ModelPancreas 2012; 41(6): 849 doi: 10.1097/MPA.0b013e31823fbdc3
24
Zhang Xiping, Chen Li, Lin Miao, Tian Hua. Protecting Effects of Dexamethasone on Thymus of Rats with Severe Acute PancreatitisMediators of Inflammation 2007; 2007: 1 doi: 10.1155/2007/72361
25
Weipeng Liu, Qingxia Yuan, Shutong Guo, Zhaoying Fu. Emodin in Severe Acute Pancreatitis TreatmentChinese Medicine 2017; 8(04): 101 doi: 10.4236/cm.2017.84008
26
Jack Cecire, Kristian Adams, Helen Pham, Tony Pang, David Burnett. Pharmacological prevention of post‐operative pancreatitis: systematic review and meta‐analysis of randomized controlled trials on animal studiesANZ Journal of Surgery 2022; 92(6): 1338 doi: 10.1111/ans.17417
27
Jing-min Ou, Xi-ping Zhang, Cheng-jun Wu, Di-jiong Wu, Ping Yan. Effects of dexamethasone and Salvia miltiorrhiza on multiple organs in rats with severe acute pancreatitisJournal of Zhejiang University SCIENCE B 2012; 13(11): 919 doi: 10.1631/jzus.B1100351
28
Jia Yu, Sheng Xu, Wei-Xing Wang, Wen-Hong Deng, Hao Jin, Xiao-Yan Chen, Chen Chen, Hai-Tao Sun. Changes of Inflammation and Apoptosis in Adrenal Gland After Experimental Injury in Rats with Acute Necrotizing PancreatitisInflammation 2012; 35(1): 11 doi: 10.1007/s10753-010-9284-2
29
Matias Laaninen, Juhani Sand, Isto Nordback, Kaija Vasama, Johanna Laukkarinen. Perioperative Hydrocortisone Reduces Major Complications After PancreaticoduodenectomyAnnals of Surgery 2016; 264(5): 696 doi: 10.1097/SLA.0000000000001883
30
Sara Yubero, Laura Ramudo, Manuel A. Manso, Isabel De Dios. Targeting peripheral immune response reduces the severity of necrotizing acute pancreatitisCritical Care Medicine 2009; 37(1): 240 doi: 10.1097/CCM.0b013e31819320fc