BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lee JK, Ryu JK, Park JK, Yoon WJ, Lee SH, Lee KH, Kim YT, Yoon YB. Risk factors of acute cholecystitis after endoscopic common bile duct stone removal. World J Gastroenterol 2006; 12(6): 956-960 [PMID: 16521227 DOI: 10.3748/wjg.v12.i6.956]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v12/i6/956.htm
Number Citing Articles
1
Jürgen Treckmann, Christoph E. Broelsch, Andreas Paul. Biliary Lithiasis2008; : 311 doi: 10.1007/978-88-470-0763-5_22
2
Kang-Moon Lee, Chang Nyol Paik, Woo Chul Chung, Jin Dong Kim, Cheong Rok Lee, Jin Mo Yang. Risk factors for cholecystectomy in patients with gallbladder stones after endoscopic clearance of common bile duct stonesSurgical Endoscopy 2009; 23(8): 1713 doi: 10.1007/s00464-008-0269-2
3
Yan Qiu, Zhengpeng Yang, Zhituo Li, Weihui Zhang, Dongbo Xue. Is preoperative MRCP necessary for patients with gallstones? An analysis of the factors related to missed diagnosis of choledocholithiasis by preoperative ultrasoundBMC Gastroenterology 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12876-015-0392-1
4
Earl Williams, Ian Beckingham, Ghassan El Sayed, Kurinchi Gurusamy, Richard Sturgess, George Webster, Tudor Young. Updated guideline on the management of common bile duct stones (CBDS)Gut 2017; 66(5): 765 doi: 10.1136/gutjnl-2016-312317
5
Jun Cao, Chunyan Peng, Xiwei Ding, Yonghua Shen, Han Wu, Ruhua Zheng, Lei Wang, Xiaoping Zou. Risk factors for post-ERCP cholecystitis: a single-center retrospective studyBMC Gastroenterology 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12876-018-0854-3
6
Byung Kyu Park. Diseases of the Gallbladder2020; : 281 doi: 10.1007/978-981-15-6010-1_28
7
Sang Hyub Lee, Jin-Hyeok Hwang, Ki Young Yang, Kwang Hyuck Lee, Young Soo Park, Joo Kyung Park, Sang Myung Woo, Ji Won Yoo, Ji Kon Ryu, Yong-Tae Kim, Yong Bum Yoon. Does endoscopic sphincterotomy reduce the recurrence rate of cholangitis in patients with cholangitis and suspected of a common bile duct stone not detected by ERCP?Gastrointestinal Endoscopy 2008; 67(1): 51 doi: 10.1016/j.gie.2007.05.050
8
K. Kontzoglou, A. Angelousi, Ch. Stefanaki, C. Sargedi, K. Spiridopoulou, S. Tsaknaki, M. Stamatakos. Jaundice: Cause of alarmHellenic Journal of Surgery 2012; 84(3): 160 doi: 10.1007/s13126-012-0019-8
9
Jun Cao, Xiwei Ding, Han Wu, Yonghua Shen, Ruhua Zheng, Chunyan Peng, Lei Wang, Xiaoping Zou. Classification of the cystic duct patterns and endoscopic transpapillary cannulation of the gallbladder to prevent post-ERCP cholecystitisBMC Gastroenterology 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12876-019-1053-6
10
Yasutoshi Kimura, Tadahiro Takada, Steven M. Strasberg, Henry A. Pitt, Dirk J. Gouma, O. James Garden, Markus W. Büchler, John A. Windsor, Toshihiko Mayumi, Masahiro Yoshida, Fumihiko Miura, Ryota Higuchi, Toshifumi Gabata, Jiro Hata, Harumi Gomi, Christos Dervenis, Wan-Yee Lau, Giulio Belli, Myung-Hwan Kim, Serafin C. Hilvano, Yuichi Yamashita. TG13 current terminology, etiology, and epidemiology of acute cholangitis and cholecystitisJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2013; 20(1): 8 doi: 10.1007/s00534-012-0564-0
11
Xu Zhang, Ping Yue, Jinduo Zhang, Man Yang, Jinhua Chen, Bowen Zhang, Wei Luo, Mingyuan Wang, Zijian Da, Yanyan Lin, Wence Zhou, Lei Zhang, Kexiang Zhu, Yu Ren, Liping Yang, Shuyan Li, Jinqiu Yuan, Wenbo Meng, Joseph W. Leung, Xun Li. A novel machine learning model and a public online prediction platform for prediction of post-ERCP-cholecystitis (PEC)eClinicalMedicine 2022; 48: 101431 doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101431