BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yuan-yuan Wu, Yong-liang Jiang, Xiao-fen He, Xiao-yun Zhao, Xiao-mei Shao, Jun-ying Du, Jian-qiao Fang. Effects of Electroacupuncture with Dominant Frequency at SP 6 and ST 36 Based on Meridian Theory on Pain-Depression Dyad in RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/732845
2
Jia-cheng Shen, Lin-yu Lian, Yuan Zhang, Qi-da He, Jiao-long Chen, Long-bin Zhang, Miao-sen Huang, Mi Liu, Lin-chao Qian, Cai-chun Liu, Zong-bao Yang. Dynamic Analysis of Metabolic Response in Gastric Ulcer (GU) Rats with Electroacupuncture Treatment Using 1H NMR-Based MetabolomicsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/1291427
3
Yu Qian, Jing Zhang, Xinwei Fu, Ruokun Yi, Peng Sun, Mei Zou, Xingyao Long, Xin Zhao. Preventive Effect of Raw Liubao Tea Polyphenols on Mouse Gastric Injuries Induced by HCl/Ethanol via Anti-Oxidative StressMolecules 2018; 23(11): 2848 doi: 10.3390/molecules23112848
4
Bihui Liu, Jing Zhang, Ruokun Yi, Xianrong Zhou, Xingyao Long, Yanni Pan, Xin Zhao. Preventive Effect of Lactobacillus fermentum CQPC08 on 4-Nitroquineline-1-Oxide Induced Tongue Cancer in C57BL/6 MiceFoods 2019; 8(3): 93 doi: 10.3390/foods8030093
5
Fang Zeng, Wei Qin, Tingting Ma, Jinbo Sun, Yong Tang, Kai Yuan, Ying Li, Jixin Liu, Xuguang Liu, Wenzhong Song, Lei Lan, Mailan Liu, Shuguang Yu, Xin Gao, Jie Tian, Fanrong Liang. Influence of Acupuncture Treatment on Cerebral Activity in Functional Dyspepsia Patients and Its Relationship With EfficacyAmerican Journal of Gastroenterology 2012; 107(8): 1236 doi: 10.1038/ajg.2012.53
6
Xiaofan Chen, Dongmei Yan, Jianhe Fang, Wenjun Liu, Heyun Nie, Nonghua Lv, Nian Fang, Jinhua Gong, Jianwei Yu, Yiping Jiang, Zhijun Liu, Huihu Gan, Ying Fu, Deping Yang, Yan Xiong, Dunju Liu, Ming Chen, Yanping Wang, Yang Wang, Xin Sun, Xu Zhou, Weifeng Zhu. Efficacy and safety of Hou Gu Mi Xi for peptic ulcer diseasesMedicine 2019; 98(29): e16561 doi: 10.1097/MD.0000000000016561
7
Caigui Lin, Zhiliang Wei, Kian-Kai Cheng, Jingjing Xu, Guiping Shen, Chang She, Huan Zhong, Xiaorong Chang, Jiyang Dong. 1H NMR-based Investigation of Metabolic Response to Electro-Acupuncture StimulationScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-07306-5
8
André Vilella Guerreiro da Silva, Mary Uchiyama Nakamura, João Bosco Guerreiro da Silva, José Antonio Cordeiro, Glória Elisa Mendes, Luiz Lima. Could Acupuncture at the So-Called Forbidden Points be Harmful to the Health of Pregnant Wistar Rats?Acupuncture in Medicine 2013; 31(2): 202 doi: 10.1136/acupmed-2012-010246
9
Vasco Senna-Fernandes, Daisy L França, Kelly CM Santos, Rafael S Sousa, Dilson Silva, Célia M Cortez, Mario Bernardo-Filho, Marco AM Guimarães. Effect of Zusanli (ST.36) Electroacupuncture at Two Frequencies on the Bioavailability of 99mTc-Sodium Pertechnetate and on Labeling of Blood Constituents in RatsJournal of Acupuncture and Meridian Studies 2009; 2(2): 135 doi: 10.1016/S2005-2901(09)60046-7
10
F. Zeng, L. Lan, Y. Tang, M. Liu, X. Liu, W. Song, Y. Li, W. Qin, J. Sun, S. Yu, X. Gao, J. Tian, F. Liang. Cerebral responses to puncturing at different acupoints for treating meal-related functional dyspepsiaNeurogastroenterology & Motility 2015; 27(4): 559 doi: 10.1111/nmo.12532
11
Zhenyu Liu, Zhenchao Tang, Jie Tian. Multi-Modality Neuroimaging Study on Neurobiological Mechanisms of Acupuncture2018; : 61 doi: 10.1007/978-981-10-4914-9_3