BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Juan Wang, Fengxiang Huang, Zhun Bai, Bixia Chi, Jiacai Wu, Xu Chen. Curcumol Inhibits Growth and Induces Apoptosis of Colorectal Cancer LoVo Cell Line via IGF-1R and p38 MAPK PathwayInternational Journal of Molecular Sciences 2015; 16(8): 19851 doi: 10.3390/ijms160819851
2
Sheema Hashem, Sabah Nisar, Geetanjali Sageena, Muzafar A. Macha, Santosh K. Yadav, Roopesh Krishnankutty, Shahab Uddin, Mohammad Haris, Ajaz A. Bhat. Therapeutic Effects of Curcumol in Several Diseases; An OverviewNutrition and Cancer 2020; : 1 doi: 10.1080/01635581.2020.1749676
3
Heng Wang, Yongfei Fang, Yong Wang, Zhizhong Wang, Qinghua Zou, Ying Shi, Juerong Chen, Daizhi Peng. Inhibitory Effect of Curcumol on Jak2-STAT Signal Pathway Molecules of Fibroblast-Like Synoviocytes in Patients with Rheumatoid ArthritisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/746426
4
Bimi Zhang, Dehong Tan, Bing Bai, Yin He, Shujuan Ji. γ-Glutamyl-S-allyl-cysteine inhibits hepatic stellate cell proliferation and collagen secretion via a proapoptotic mechanismEuropean Food Research and Technology 2015; 240(6): 1271 doi: 10.1007/s00217-015-2453-7
5
Hildebert Wagner, Rudolf Bauer, Dieter Melchart, Pei-Gen Xiao, Anton Staudinger. Chromatographic Fingerprint Analysis of Herbal Medicines2011; : 601 doi: 10.1007/978-3-7091-0763-8_52
6
Jesús Osada. The Use of Transcriptomics to Unveil the Role of Nutrients in Mammalian LiverISRN Nutrition 2013; 2013: 1 doi: 10.5402/2013/403792
7
Dazhong Yan, Shishan Deng, Weigang Gan, Sijun Li, Yuanquan Li. Curcumol attenuates epithelial-mesenchymal transition of nasopharyngeal carcinoma cells via TGF-β1Molecular Medicine Reports 2018;  doi: 10.3892/mmr.2018.8817
8
Wei Gu, Jin-ci Li, De Ji, Lin Li, Ji Zhang, Zi-hao Pan, Jun-jie Yang, Tu-lin Lu, Chun-qin Mao. Pharmacokinetic Comparisons of Typical Constituents in Curcumae Rhizoma and Vinegar-Processed Curcumae Rhizoma after Oral Administration to RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/6809497
9
Yaohua Shi, Xing Zheng, Xin Zhan, Aimin Wang, Zhifeng Gu. cDNA Microarray Analysis Revealing Candidate Biomineralization Genes of the Pearl Oyster, Pinctada fucata martensiiMarine Biotechnology 2016; 18(3): 336 doi: 10.1007/s10126-016-9699-3
10
Shamim Ahmad, Mohammed Ali, Shahid H. Ansari, Faheem Ahmed. Phytoconstituents from the rhizomes of Curcuma aromatica Salisb.Journal of Saudi Chemical Society 2011; 15(3): 287 doi: 10.1016/j.jscs.2010.10.011
11
Zhi Ping Wang, Jun Biao Wu, Qun Zhou, Hua Fan, Yi Fei Wang, Tong Sheng Chen. <i>In Vitro</i> and <i>In Vivo</i> Antitumor Efficacy of Curcumol Nanosuspension against H22 TumorAdvanced Materials Research 2014; : 151 doi: 10.4028/www.scientific.net/AMR.998-999.151
12
Yu-Ting Lo, Ya-Hui Tsai, Shu-Ju Wu, Jiun-Rong Chen, Jane C.-J. Chao. Ginsenoside Rb1 Inhibits Cell Activation and Liver Fibrosis in Rat Hepatic Stellate CellsJournal of Medicinal Food 2011; 14(10): 1135 doi: 10.1089/jmf.2010.1485
13
Jin-Jian Lu, Yuan-Ye Dang, Min Huang, Wen-Shan Xu, Xiu-Ping Chen, Yi-Tao Wang. Anti-cancer properties of terpenoids isolated from Rhizoma Curcumae – A reviewJournal of Ethnopharmacology 2012; 143(2): 406 doi: 10.1016/j.jep.2012.07.009
14
Jie Zhou, Maowei Ni, Xia Liu, Zeming Ren, Zhiguo Zheng. Curcumol Promotes Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)-Mediated Diabetic Wound Healing in Streptozotocin-Induced Hyperglycemic RatsMedical Science Monitor 2017; 23: 555 doi: 10.12659/MSM.902859
15
Feng Cheng. Exploring the Mysteries of Traditional Chinese Medicine Systematically by Expression MicroarraysDrug Development Research 2012; 73(8): 499 doi: 10.1002/ddr.21042
16
Yu-Ching Fang, Hsuan-Cheng Huang, Hsin-Hsi Chen, Hsueh-Fen Juan. TCMGeneDIT: a database for associated traditional Chinese medicine, gene and disease information using text miningBMC Complementary and Alternative Medicine 2008; 8(1) doi: 10.1186/1472-6882-8-58
17
Zheng Luo, Huimin Liu, Xiaomeng Sun, Rong Guo, Ruibing Cui, Xiangxing Ma, Ming Yan, Partha Mukhopadhyay. RNA Interference against Discoidin Domain Receptor 2 Ameliorates Alcoholic Liver Disease in RatsPLoS ONE 2013; 8(2): e55860 doi: 10.1371/journal.pone.0055860
18
Heng Wang, Yong Wang, Xiaoji Jiang, Zhizhong Wang, Bing Zhong, Yongfei Fang. The molecular mechanism of curcumol on inducing cell growth arrest and apoptosis in Jurkat cells, a model of CD4+ T cellsInternational Immunopharmacology 2014; 21(2): 375 doi: 10.1016/j.intimp.2014.05.021
19
Tian Song, Rongyue Sun. Pharmacodynamics study of zedoary turmeric oil chitosan microspheres administered via arterial embolizationArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2016; 44(8): 1958 doi: 10.3109/21691401.2015.1115411
20
Stefanie Kewitz, Ines Volkmer, Martin S. Staege. Curcuma Contra Cancer? Curcumin and Hodgkin's LymphomaCancer Growth and Metastasis 2013; 6: CGM.S11113 doi: 10.4137/CGM.S11113
21
Mingxiang Yu, Xianying Chen, Chaoyang Lv, Xilu Yi, Yao Zhang, Mengjuan Xue, Shunmei He, Guoying Zhu, Hongfu Wang. Curcumol suppresses RANKL-induced osteoclast formation by attenuating the JNK signaling pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2014; 447(2): 364 doi: 10.1016/j.bbrc.2014.04.009
22
Gang Chen, Yinghang Wang, Meiqian Li, Tianjiao Xu, Xiaoli Wang, Bo Hong, Yingcai Niu. Curcumol induces HSC-T6 cell death through suppression of Bcl-2: Involvement of PI3K and NF-κB pathwaysEuropean Journal of Pharmaceutical Sciences 2014; 65: 21 doi: 10.1016/j.ejps.2014.09.001
23
Youcai Tang. Curcumin Targets Multiple Pathways to Halt Hepatic Stellate Cell Activation: Updated Mechanisms In Vitro and In VivoDigestive Diseases and Sciences 2015; 60(6): 1554 doi: 10.1007/s10620-014-3487-6
24
Ping Guo, Yue-Wu Wang, Bi-Xia Weng, Xiao-Kun Li, Shu-Lin Yang, Fa-Qing Ye. Synthesis, anti-tumor activity, and structure–activity relationships of curcumol derivativesJournal of Asian Natural Products Research 2014; 16(1): 53 doi: 10.1080/10286020.2013.857660
25
Wen Sun, Sheng Wang, Wenwen Zhao, Chuanhong Wu, Shuhui Guo, Hongwei Gao, Hongxun Tao, Jinjian Lu, Yitao Wang, Xiuping Chen. Chemical constituents and biological research on plants in the genus CurcumaCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2017; 57(7): 1451 doi: 10.1080/10408398.2016.1176554
26
Yan Lou, Hui Zhang, Hao He, Kaifeng Peng, Ning Kang, Xingchuan Wei, Xuegai Li, Lixia Chen, Xinsheng Yao, Feng Qiu. Isolation and Identification of Phase 1 Metabolites of Curcumol in RatsDrug Metabolism and Disposition 2010; 38(11): 2014 doi: 10.1124/dmd.110.034215
27
Fangfang Cai, Minghui Chen, Daolong Zha, Peng Zhang, Xiangyu Zhang, Nini Cao, Jishuang Wang, Yan He, Xinxin Fan, Wenjing Zhang, Zhongping Fu, Yueyang Lai, Zi-Chun Hua, Hongqin Zhuang. Curcumol potentiates celecoxib-induced growth inhibition and apoptosis in human non-small cell lung cancerOncotarget 2017; 8(70): 115526 doi: 10.18632/oncotarget.23308
28
Xi Chen, Chuanjie Zong, Yuan Gao, Runlan Cai, Lei Fang, Juan Lu, Fen Liu, Yun Qi. Curcumol exhibits anti-inflammatory properties by interfering with the JNK-mediated AP-1 pathway in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 cellsEuropean Journal of Pharmacology 2014; 723: 339 doi: 10.1016/j.ejphar.2013.11.007
29
Guiyu Li, Jiyong Lin, Yue Peng, Kefeng Qin, Li Wen, Tiejian Zhao, Quansheng Feng. Curcumol may reverse early and advanced liver fibrogenesis through downregulating the uPA/uPAR pathwayPhytotherapy Research 2020; 34(6): 1421 doi: 10.1002/ptr.6616
30
Bharat B. Aggarwal, Chitra Sundaram, Nikita Malani, Haruyo Ichikawa. The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and DiseaseADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY 2007; 595: 1 doi: 10.1007/978-0-387-46401-5_1
31
Chen Li-Xia, Zhang Hui, Zhao Qian, Yin Shi-Yu, Zhang Zhong, Li Tian-Xian, Qiu Feng. Microbial Transformation of Curcumol by Aspergillus nigerNatural Product Communications 2013; 8(2): 1934578X1300800 doi: 10.1177/1934578X1300800202
32
Chang-xiao Liu, Rui Liu, Hui-rong Fan, Xue-feng Xiao, Xiao-peng Chen, Hai-yu Xu, Yan-ping Lin. Network Pharmacology Bridges Traditional Application and Modern Development of Traditional Chinese MedicineChinese Herbal Medicines 2015; 7(1): 3 doi: 10.1016/S1674-6384(15)60014-4