BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Yu-Ping Wang, Wei Zhao, Rong Xue, Zhen-Xian Zhou, Fei Liu, Yan-Xing Han, Gang Ren, Zong-Gen Peng, Shan Cen, Hong-Shan Chen, Yu-Huan Li, Jian-Dong Jiang. Oxymatrine inhibits hepatitis B infection with an advantage of overcoming drug-resistanceAntiviral Research 2011; 89(3): 227 doi: 10.1016/j.antiviral.2011.01.005
2
Don C. Rockey. Translating an Understanding of the Pathogenesis of Hepatic Fibrosis to Novel TherapiesClinical Gastroenterology and Hepatology 2013; 11(3): 224 doi: 10.1016/j.cgh.2013.01.005
3
Don C Rockey. Yamada' s Textbook of Gastroenterology2015; : 2070 doi: 10.1002/9781118512074.ch105
4
De Zhao Kong, Ning Liang, Guan Lin Yang, Zhe Zhang, Yue Liu, Jing Li, Xuehan Liu, Shibing Liang, Dimitrinka Nikolova, Janus C Jakobsen, Christian Gluud, Jian Ping Liu. Xiao Chai Hu Tang, a herbal medicine, for chronic hepatitis BCochrane Database of Systematic Reviews 2019;  doi: 10.1002/14651858.CD013090.pub2