BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Fu XB, Li XK, Wang T, Cheng B, Sheng ZY. Enhanced anti-apoptosis and gut epithelium protection function of acidic fibroblast growth factor after cancelling of its mitogenic activity. World J Gastroenterol 2004; 10(24): 3590-3596 [PMID: 15534912 DOI: 10.3748/wjg.v10.i24.3590]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i24/3590.htm
Number Citing Articles
1
Xiaokun Li. Fibroblast Growth Factors2018; : 145 doi: 10.1016/B978-0-12-816142-5.00003-5
2
Fumiaki Nakayama, Akiko Hagiwara, Sachiko Umeda, Masahiro Asada, Megumi Goto, Junko Oki, Masashi Suzuki, Toru Imamura, Makoto Akashi. Post Treatment With an FGF Chimeric Growth Factor Enhances Epithelial Cell Proliferation to Improve Recovery From Radiation-Induced Intestinal DamageInternational Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 2010; 78(3): 860 doi: 10.1016/j.ijrobp.2010.04.045
3
Brent R. Weil, Troy A. Markel, Jeremy L. Herrmann, Aaron M. Abarbanell, Daniel R. Meldrum. Mesenchymal stem cells enhance the viability and proliferation of human fetal intestinal epithelial cells following hypoxic injury via paracrine mechanismsSurgery 2009; 146(2): 190 doi: 10.1016/j.surg.2009.03.031
4
M. Mraz, M. Bartlova, Z. Lacinova, D. Michalsky, M. Kasalicky, D. Haluzikova, M. Matoulek, I. Dostalova, V. Humenanska, M. Haluzik. Serum concentrations and tissue expression of a novel endocrine regulator fibroblast growth factor-21 in patients with type 2 diabetes and obesityClinical Endocrinology 2009; 71(3): 369 doi: 10.1111/j.1365-2265.2008.03502.x
5
David Kuninger, Alistair Wright, Peter Rotwein. Muscle cell survival mediated by the transcriptional coactivators p300 and PCAF displays different requirements for acetyltransferase activityAmerican Journal of Physiology-Cell Physiology 2006; 291(4): C699 doi: 10.1152/ajpcell.00056.2006
6
Michael A. Schumacher, Soula Danopoulos, Denise Al Alam, Mark R. Frey. Physiology of the Gastrointestinal Tract2018; : 71 doi: 10.1016/B978-0-12-809954-4.00003-7
7
Hua Xu, Jin-Nan Yang, Xiao-Kun Li, Qing Zheng, Wen Zhao, Zhi-Jian Su, Ya-Dong Huang. Retina Protective Effect of Acidic Fibroblast Growth Factor after Canceling Its Mitogenic ActivityJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2008; 24(5): 445 doi: 10.1089/jop.2007.0092
8
Guanhao Wang, Shuanqing Li, Yingqi Li, Meihui Zhang, Ting Xu, Tianming Li, Lining Cao, Jianfeng Lu. Corticosterone induces obesity partly via promoting intestinal cell proliferation and survivalFrontiers in Endocrinology 2023; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.1052487
9
Keyang Chen, Zhiheng Rao, Siyang Dong, Yajing Chen, Xulan Wang, Yongde Luo, Fanghua Gong, Xiaokun Li. Roles of the fibroblast growth factor signal transduction system in tissue injury repairBurns & Trauma 2022; 10 doi: 10.1093/burnst/tkac005
10
Xiao-Kun Li, Zhuo-Feng Lin, Yan Li, Shifeng Hu, Yi Tan, Zhifeng Huang, Juan Meng, Li-Ming Liang, Jian Xiao, Jia Qu, Lu Cai. Cardiovascular protection of nonmitogenic human acidic fibroblast growth factor from oxidative damage in vitro and in vivoCardiovascular Pathology 2007; 16(2): 85 doi: 10.1016/j.carpath.2006.11.004
11
Aida Rodriguez-Enfedaque, Sylvina Bouleau, Maryvonne Laurent, Yves Courtois, Bernard Mignotte, Jean-Luc Vayssière, Flore Renaud. FGF1 nuclear translocation is required for both its neurotrophic activity and its p53-dependent apoptosis protectionBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Cell Research 2009; 1793(11): 1719 doi: 10.1016/j.bbamcr.2009.09.010
12
Confidence Dordoe, Xue Wang, Ping Lin, Zhengyi Wang, Jian Hu, Dongxue Wang, Yani Fang, Fei Liang, Shasha Ye, Jun Chen, Yeli Zhao, Ye Xiong, Yunjun Yang, Li Lin, Xianfeng Li. Non-mitogenic fibroblast growth factor 1 protects against ischemic stroke by regulating microglia/macrophage polarization through Nrf2 and NF-κB pathwaysNeuropharmacology 2022; 212: 109064 doi: 10.1016/j.neuropharm.2022.109064
13
Fumiaki Nakayama, Takeshi Yasuda, Sachiko Umeda, Masahiro Asada, Toru Imamura, Viktor Meineke, Makoto Akashi. Fibroblast Growth Factor-12 (FGF12) Translocation into Intestinal Epithelial Cells Is Dependent on a Novel Cell-penetrating Peptide DomainJournal of Biological Chemistry 2011; 286(29): 25823 doi: 10.1074/jbc.M110.198267
14
Petya Stoykova, Mariana Radkova, Pravda Stoeva-Popova, Nasko Atanasov, Tsenka Chassovnikarova, Xingzhi Wang, Anelia Iantcheva, Mariana Vlahova, Atanas Atanassov. Expression of The Human Acidic Fibroblast Growth Factor in Transgenic Tomato and Safety Assessment of Transgenic LinesBiotechnology & Biotechnological Equipment 2011; 25(1): 2187 doi: 10.5504/BBEQ.2011.0021
15
Xiaokun Li. Fibroblast Growth Factors2018; : 385 doi: 10.1016/B978-0-12-816142-5.00007-2
16
Weiwei Chen, Man Yu, Yun Wang, Youwei Peng, Xiaokun Li, Dominic Man-Kit Lam, Xiaoming Chen, Xuyang Liu. Non-Mitogenic Human Acidic Fibroblast Growth Factor Reduces Retinal Degeneration Induced by Sodium IodateJournal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 2009; 25(4): 315 doi: 10.1089/jop.2009.0015
17
Long Zheng, Qi Hui, Lu Tang, Lulu Zheng, Zi Jin, Bingjie Yu, Zhitao Wang, Peng Lin, Weidan Yu, Haiyan Li, Xiaokun Li, Xiaojie Wang, Robert W Dettman. TAT-Mediated Acidic Fibroblast Growth Factor Delivery to the Dermis Improves Wound Healing of Deep Skin Tissue in RatPLOS ONE 2015; 10(8): e0135291 doi: 10.1371/journal.pone.0135291
18
Hui Yuan, Yunfeng Bai, Xiao Kun Li. Research on the Expression of Non-Mitogenic Recombinant Human aFGF in Escherichia Coli2008 2nd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering 2008; : 265 doi: 10.1109/ICBBE.2008.69
19
Xiaokun Li, Yanli Xu, Yan Hong, Wei Li, Guanjun Wang. Effects of Basic Fibroblast Growth Factor on Radiation-Induced Proliferation Inhibition and Apoptosis in Thymocytes and SplenocytesJournal of Health Science 2006; 52(6): 655 doi: 10.1248/jhs.52.655
20
Hua Xu, Guang-fan Hai, Ji-zhou Xiang, Cheng-can Yao, Qing Zheng, Qi-hao Zhang, Hai Hong. Protective effect of non-mitogenic human acidic fibroblast growth factor on hepatocyte injuryHepatology Research 2007; 37(10): 836 doi: 10.1111/j.1872-034X.2007.00131.x
21
Hai-Hong Li, Xiao-Bing Fu, Tong-Zhu Sun, Cun-Liang Cai, Gang Zhou, Wei Chen, Zhi-Yong Sheng. Non-mitogenic acidic fibroblast growth factor reduces intestinal dysfunction induced by ischemia and reperfusion injury in ratsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2007; 22(3): 363 doi: 10.1111/j.1440-1746.2006.04457.x
22
Lana Shabala, Emma J Walker, Annelie Eklund, Sarron Randall-Demllo, Sergey Shabala, Nuri Guven, Anthony L Cook, Rajaraman D Eri. Exposure of colonic epithelial cells to oxidative and endoplasmic reticulum stress causes rapid potassium efflux and calcium influxCell Biochemistry and Function 2012; : n/a doi: 10.1002/cbf.2946
23
Chi Zhang, Linbo Zhang, Shali Chen, Biao Feng, Xuemian Lu, Yang Bai, Guang Liang, Yi Tan, Minglong Shao, Melissa Skibba, Litai Jin, Xiaokun Li, Subrata Chakrabarti, Lu Cai, Tianqing Peng. The Prevention of Diabetic Cardiomyopathy by Non-Mitogenic Acidic Fibroblast Growth Factor Is Probably Mediated by the Suppression of Oxidative Stress and DamagePLoS ONE 2013; 8(12): e82287 doi: 10.1371/journal.pone.0082287
24
Xiaokun Li. Fibroblast Growth Factors2018; : 217 doi: 10.1016/B978-0-12-816142-5.00004-7
25
Yi Wang, Hui Wang, Luqing Ren, Qiaoyou Weng, Yuyan Bao, Haishan Tian, Yong-Guang Yang, Xiaokun Li. Non-mitogenic form of acidic fibroblast growth factor protects against graft-versus-host disease without accelerating leukemiaInternational Immunopharmacology 2014; 23(2): 395 doi: 10.1016/j.intimp.2014.09.006
26
Lian-Cheng Deng, Tahereh Alinejad, Saverio Bellusci, Jin-San Zhang. Fibroblast Growth Factors in the Management of Acute Kidney Injury Following Ischemia-ReperfusionFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00426
27
Hua Xu, Xiao-kun Li, Qing Zheng, Ya-dong Huang, Cheng-can Yao, Zhi-jian Su, Wen Zhao, Zhuan-you Zhao. Protective effects of mutant of acidic fibroblast growth factor against cerebral ischaemia-reperfusion injury in ratsInjury 2009; 40(9): 963 doi: 10.1016/j.injury.2009.01.110
28
Xiaobing Fu. Tissue repair and regeneration in China: Research focus and societyWound Repair and Regeneration 2005; 13(1): 1 doi: 10.1111/j.1067-1927.2005.130101.x
29
Zhifeng Huang, Qing Zheng, Xiaoping Wu, Zhijian Su, Hua Xu, Yi Tan, Wenke Feng, Xiaokun Li, Lu Cai. Enhanced protection of modified human acidic fibroblast growth factor with polyethylene glycol against ischemia/reperfusion-induced retinal damage in ratsToxicology Letters 2007; 170(2): 146 doi: 10.1016/j.toxlet.2007.03.001
30
Soula Danopoulos, Christopher R. Schlieve, Tracy C. Grikscheit, Denise Al Alam. Fibroblast Growth Factors in the Gastrointestinal Tract: Twists and TurnsDevelopmental Dynamics 2017; 246(4): 344 doi: 10.1002/dvdy.24491
31
Zhuofeng Lin, Zhen Wu, Xiaojing Yin, Yanlong Liu, Xinxin Yan, Shaoqiang Lin, Jian Xiao, Xiaojie Wang, Wenke Feng, Xiaokun Li, Aimin Xu. Serum Levels of FGF-21 Are Increased in Coronary Heart Disease Patients and Are Independently Associated with Adverse Lipid ProfilePLoS ONE 2010; 5(12): e15534 doi: 10.1371/journal.pone.0015534