BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang YB, Li XM, Shi ZJ, Ma L. Pregnant woman with fulminant hepatic failure caused by hepatitis B virus infection: A case report. World J Gastroenterol 2004; 10(15): 2305-2306 [PMID: 15259091 DOI: 10.3748/wjg.v10.i15.2305]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i15/2305.htm
Number Citing Articles
1
Kumar Visvanathan, Geoff Dusheiko, Michelle Giles, May-Ling Wong, Nghi Phung, Susan Walker, Suong Le, Seng Gee Lim, Ed Gane, Meng Ngu, Winita Hardikar, Ben Cowie, Scott Bowden, Simone Strasser, Miriam Levy, Joe Sasaduesz. Managing HBV in pregnancy. Prevention, prophylaxis, treatment and follow-up: position paper produced by Australian, UK and New Zealand key opinion leadersGut 2016; 65(2): 340 doi: 10.1136/gutjnl-2015-310317
2
Wojciech Lapiński Tadeusz. The influence of HBV or HCV infections on the pregnancy courseClinical Journal of Obstetrics and Gynecology 2020; 3(2): 098 doi: 10.29328/journal.cjog.1001058
3
Nancy Reau, Yannick Bacq. Schiff's Diseases of the Liver2017; : 244 doi: 10.1002/9781119251316.ch9
4
Arjmand Rasool Mufti, Nancy Reau. A pregnant patient with a positive hepatitis B surface antigenFrontline Gastroenterology 2013; 4(1): 12 doi: 10.1136/flgastro-2012-100147
5
Eden Dagnachew Zeleke, Dawit Getachew Assefa, Michele Joseph, Delayehu Bekele, Hanna Amanuel Tesfahunei, Emnet Getachew, Tsegahun Manyazewal. Tenofovir disoproxil fumarate for prevention of mother‐to‐child transmission of hepatitis B virus: A systematic review and meta‐analysis of randomised control trialsReviews in Medical Virology 2021; 31(5): 1 doi: 10.1002/rmv.2216
6
Simona Fiore, Valeria Savasi. Treatment of viral hepatitis in pregnancyExpert Opinion on Pharmacotherapy 2009; 10(17): 2801 doi: 10.1517/14656560903304071
7
Madoka Tooyama, Akihiro Tamori, Akemi Nakano, Hoang Hai, Le Thi Thanh Thuy, Masaru Enomoto, Norifumi Kawada. A pregnant woman with acute hepatitis B in whom vertical transmission was prevented by tenofovir disoproxil fumarateClinical Journal of Gastroenterology 2013; 6(2): 173 doi: 10.1007/s12328-013-0370-5
8
Jinfeng Liu, Jing Wang, Caijing Qi, Furong Cao, Zhen Tian, Dandan Guo, Taotao Yan, Qian Li, Shujuan Yang, JianJun Fu, Xianmei Tang, Xiaoni Kou, Na Liu, Zicheng Jiang, Yingren Zhao, Tianyan Chen. Baseline Hepatitis B Virus Titer Predicts Initial Postpartum Hepatic FlareJournal of Clinical Gastroenterology 2018; 52(10): 902 doi: 10.1097/MCG.0000000000000877
9
Raul E. Isturiz, Eduardo Gotuzzo. Tropical Infectious Diseases: Principles, Pathogens and Practice2011; : 1072 doi: 10.1016/B978-0-7020-3935-5.00141-5
10
Geum-Youn Gwak. Chronic Hepatitis B in PregnancyKorean Journal of Medicine 2012; 83(1): 50 doi: 10.3904/kjm.2012.83.1.50
11
Hepatitis B virus infection in pregnant women and transmission to newbornsAsian Pacific Journal of Tropical Disease 2015; 5(6): 421 doi: 10.1016/S2222-1808(15)60809-X
12
Liuzhi Deng, Xiaomao Li, Zhongjie Shi, Peiru Jiang, Dunjin Chen, Lin Ma. Maternal and perinatal outcome in cases of fulminant viral hepatitis in late pregnancyInternational Journal of Gynecology & Obstetrics 2012; 119(2): 145 doi: 10.1016/j.ijgo.2012.05.041
13
Ashish Singhal, Rajesh Kanagala, Sajid Jalil, Harlan I. Wright, Vivek Kohli. Chronic HBV with pregnancy: Reactivation flare causing fulminant hepatic failureAnnals of Hepatology 2011; 10(2): 233 doi: 10.1016/S1665-2681(19)31575-3
14
Swati Sinha, Manoj Kumar. Pregnancy and chronic hepatitis B virus infectionHepatology Research 2010; 40(1): 31 doi: 10.1111/j.1872-034X.2009.00597.x
15
Sumona Saha, Nancy Reau. Yamada' s Textbook of Gastroenterology2015; : 834 doi: 10.1002/9781118512074.ch46
16
Shivali S. Joshi, Carla S. Coffin. Hepatitis B and Pregnancy: Virologic and Immunologic CharacteristicsHepatology Communications 2020; 4(2): 157 doi: 10.1002/hep4.1460
17
Shinju Arata, Akito Nozaki, Kenichi Takizawa, Masaaki Kondo, Manabu Morimoto, Kazushi Numata, Sanae Hayashi, Tsunamasa Watanabe, Yasuhito Tanaka, Katsuaki Tanaka. Hepatic failure in pregnancy successfully treated by online hemodiafiltration: Chronic hepatitis B virus infection without viral genome mutationHepatology Research 2013; 43(12): 1356 doi: 10.1111/hepr.12090
18
Jinfeng Liu, Jing Wang, Dongfang Jin, Caijing Qi, TaoTao Yan, Furong Cao, Li Jin, Zhen Tian, Dandan Guo, Ningxia Yuan, Weihong Feng, Shulin Zhang, Yingren Zhao, Tianyan Chen. Hepatic flare after telbivudine withdrawal and efficacy of postpartum antiviral therapy for pregnancies with chronic hepatitis B virusJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(1): 177 doi: 10.1111/jgh.13436
19
Mauro Viganò, Massimo Puoti, Pietro Lampertico. Hepatitis B Virus in Human DiseasesMolecular and Translational Medicine 2016; : 339 doi: 10.1007/978-3-319-22330-8_16
20
Golasa Samadi Kochaksaraei, Abdel A. Shaheen, Cynthia H. Seow, Herman W. Barkema, Carla S. Coffin. Tenofovir disoproxil fumarate therapy to prevent hepatitis B virus vertical transmission—A review of maternal and infant outcomesLiver International 2022; 42(8): 1712 doi: 10.1111/liv.15249
21
Jun Kakogawa, Ayako Sakurabashi, Miyuki Sadatsuki, Hideto Gomibuchi, Shigeki Minoura. Chronic hepatitis B infection in pregnancy illustrated by a case of successful treatment with entecavirArchives of Gynecology and Obstetrics 2011; 284(6): 1595 doi: 10.1007/s00404-011-2064-x
22
Manoj Kumar, Tarandeep Singh, Swati Sinha. Chronic Hepatitis B Virus Infection and PregnancyJournal of Clinical and Experimental Hepatology 2012; 2(4): 366 doi: 10.1016/j.jceh.2012.09.001
23
Stephanie D. Chao, Chrissy M. Cheung, Ellen T. Chang, Allison Pei, Samuel K. S. So. Management of hepatitis B infected pregnant women: a cross-sectional study of obstetriciansBMC Pregnancy and Childbirth 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12884-019-2421-5
24
Yuebo Yang, Liuzhi Deng, Xiaomao Li, Zhongjie Shi, Peiru Jiang, Dunjin Chen, Yanhong Yu, Zehua Wang, Xiaoping Tang, Shaofei Zhao, Liping Feng, Hualin Tan, Lin Ma. Analysis of prognosis‐associated factors in fulminant viral hepatitis during pregnancy in ChinaInternational Journal of Gynecology & Obstetrics 2011; 114(3): 242 doi: 10.1016/j.ijgo.2011.03.017
25
Xingfei Pan, Jingsi Chen, Liyang Zhou, Xueting Ou, Fang He, Yifen Liu, Shuo Zheng, Haibin Wang, Bin Cao, Zhijian Wang, Huishu Liu, Guocheng Liu, Zhenyu Huang, Guanxin Shen, Shiliang Liu, Dunjin Chen. Efficacy and safety of continuous antiviral therapy from preconception to prevent perinatal transmission of hepatitis B virusScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-70644-4