BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
Number Cited Articles
1
Xu Teng, Wei-Zhen Xu, Mei-Li Hao, Yong Fang, Ying-Xin Zhao, Si-Jia Chen, Di Li, Hong-Xi Gu. Differential inhibition of lamivudine-resistant hepatitis B virus by allele-specific RNAiJournal of Virological Methods 2010; 168(1-2): 6 doi: 10.1016/j.jviromet.2010.04.007
2
Yan-Xiu Ma, Di Li, Li-Juan Fu, Bao-qing Fu, Si-Jia Chen, Wei-Zhen Xu, Xu Teng, Zhi-wei Song, Hong-Xi Gu. The role of Moloney leukemia virus 10 in hepatitis B virus expression in hepatoma cellsVirus Research 2015; 197: 85 doi: 10.1016/j.virusres.2014.12.011
3
Dongni Gao, Aixia Zhai, Jun Qian, Aimei Li, Yujun Li, Wuqi Song, Hong Zhao, Xin Yu, Jing Wu, Qingmeng Zhang, Wenping Kao, Lanlan Wei, Fengmin Zhang, Zhaohua Zhong. Down-regulation of suppressor of cytokine signaling 3 by miR-122 enhances interferon-mediated suppression of hepatitis B virusAntiviral Research 2015; 118: 20 doi: 10.1016/j.antiviral.2015.03.001
4
X. Teng, J.-Y. Liu, D. Li, Y. Fang, X.-Y. Wang, Y.-X. Ma, S.-J. Chen, Y.-X. Zhao, W.-Z. Xu, H.-X. Gu. Application of allele-specific RNAi in hepatitis B virus lamivudine resistanceJournal of Viral Hepatitis 2011; 18(10): e491 doi: 10.1111/j.1365-2893.2011.01483.x