BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang YK, Shen L, Yun T, Yang BF, Zhu CY, Wang SN. Histopathological classification and follow-up analysis of chronic atrophic gastritis. World J Clin Cases 2021; 9(16): 3838-3847 [PMID: 34141740 DOI: 10.12998/wjcc.v9.i16.3838]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i16/3838.htm
Number Citing Articles
1
Cheng Chang, Weiqi Feng, Min Sun, Xiaowen Yu, Zhiguang Sun, Min Tang. Mechanisms of Banxia Xiexin Decoction Underlying Chronic Atrophic Gastritis via Network Pharmacology, Molecular Docking, and Molecular Dynamics SimulationsComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4237040
2
Yongqiang Liang, Yuanhai Yang, Ruiheng Nong, Hao Huang, Xiuyun Chen, Ying Deng, Zhicong Huang, Jingyao Huang, Chunsheng Cheng, Mingzhu Ji, Yinggang Chen, Fulan Hu. Do atrophic gastritis and intestinal metaplasia reverse after Helicobacter pylori eradication?Helicobacter 2024; 29(1) doi: 10.1111/hel.13042
3
Yang-Kun Wang, Jun-Ling Zhou, Nian-Long Meng, Chao-Ya Zhu, Su-Nan Wang, Xiao-Dong Chen. How Does Helicobacter pylori Infection Cause Gastric Mucosal AtrophyInfection and Drug Resistance 2022; : 3619 doi: 10.2147/IDR.S355981
4
Yang-kun Wang, Dong-mei Ran, Ying-ying Li, Chao-ya Zhu, Ren-bing Zhang, Bo Jiang, Su-nan Wang. Histopathological features of glandular atrophy of the lamina propria of the gastric mucosa during its occurrence and developmentBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-03033-6
5
Yangkun Wang, Junling Zhou, Nianlong Meng, Binfeng Yang, Chaoya Zhu, Bo Jiang, Sunan Wang, Xiaodong Chen. The occurrence, progression and development of four types of gastric mucosal atrophic lesions and their histopathological characteristicsGastric Cancer 2023; 26(5): 721 doi: 10.1007/s10120-023-01400-6