BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Feng X, Cao JS, Chen MY, Zhang B, Juengpanich S, Hu JH, Topatana W, Li SJ, Shen JL, Xiao GY, Cai XJ, Yu H. Laparoscopic surgery for early gallbladder carcinoma: A systematic review and meta-analysis. World J Clin Cases 2020; 8(6): 1074-1086 [PMID: 32258078 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i6.1074]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i6/1074.htm
Number Citing Articles
1
Jing Wang, Yingying Lin, Ying Wei, Xiuying Chen, Yuping Wang, Longxin Zhang, Min Zhou, Gu Xiaoqing. Intervention of WeChat Group Guidance in Rapid Rehabilitation after Gynecological Laparoscopic SurgeryJournal of Healthcare Engineering 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8914997
2
Jiasheng Cao, Yong Wang, Bin Zhang, Jiahao Hu, Win Topatana, Shijie Li, Sarun Juengpanich, Ziyi Lu, Xiujun Cai, Mingyu Chen. Comparison of Outcomes After Primary Laparoscopic Versus Open Approach for T1b/T2 Gallbladder CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.758319
3
Weidong Li, Zhiye Liu, Yuanyuan Liu, Lei Qian, Zhiyong Zhang, Lei Nie, Xiusheng Qu, Sorayouth Chumnanvej. Antigallbladder Carcinoma Activity Analysis of a New Nanometer Drug Delivery System Based on Data AcquisitionContrast Media & Molecular Imaging 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9538051
4
Mingyu Chen, Jiasheng Cao, Yukai Xiang, Xiaochen Ma, Yang Bai, Qihong Lai, Chenhao Tong, Zuyi Ma, Win Topatana, Jiahao Hu, Shijie Li, Sarun Juengpanich, Hong Yu, Xiujun Cai. Hepatectomy strategy for T2 gallbladder cancer between segment IVb and V resection and wedge resection: A propensity score-matched studySurgery 2021; 169(6): 1304 doi: 10.1016/j.surg.2020.12.039
5
Peter Dubovan, Ramadan Aziri, Miroslav Tomáš. Gallstones - Review and Recent Progress2022;  doi: 10.5772/intechopen.100570
6
Tian-Run Lv, Chen Yang, Parbatraj Regmi, Wen-Jie Ma, Hai-Jie Hu, Fei Liu, Chang-Hao Yin, Yan-Wen Jin, Fu-Yu Li. The role of laparoscopic surgery in the surgical management of gallbladder carcinoma: A systematic review and meta-analysisAsian Journal of Surgery 2021; 44(12): 1493 doi: 10.1016/j.asjsur.2021.03.015