BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhong M, Sun Y, Wang HG, Marcella C, Cui BT, Miao YL, Zhang FM. Awareness and attitude of fecal microbiota transplantation through transendoscopic enteral tubing among inflammatory bowel disease patients. World J Clin Cases 2020; 8(17): 3786-3796 [PMID: 32953854 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i17.3786]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i17/3786.htm
Number Citing Articles
1
Yuan-Wei Zhang, Mu-Min Cao, Ying-Juan Li, Ruo-Lan Zhang, Meng-Ting Wu, Qian Yu, Yun-Feng Rui. Fecal microbiota transplantation as a promising treatment option for osteoporosisJournal of Bone and Mineral Metabolism 2022;  doi: 10.1007/s00774-022-01375-x
2
Yun Wang, Sheng Zhang, Thomas J. Borody, Faming Zhang. Encyclopedia of fecal microbiota transplantation: a review of effectiveness in the treatment of 85 diseasesChinese Medical Journal 2022; 135(16): 1927 doi: 10.1097/CM9.0000000000002339
3
Quan Wen, Kang-Jian Liu, Bo-Ta Cui, Pan Li, Xia Wu, Min Zhong, Lu Wei, Hua Tu, Yu Yuan, Da Lin, Wen-Hung Hsu, Deng-Chyang Wu, Hong Yin, Fa-Ming Zhang. Impact of cap-assisted colonoscopy during transendoscopic enteral tubing: A randomized controlled trialWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(39): 6098-6110 doi: 10.3748/wjg.v26.i39.6098
4
Xiaolei Liu, Yan Li, Kaichun Wu, Yongquan Shi, Min Chen, Paraskevas Gkolfakis. Fecal Microbiota Transplantation as Therapy for Treatment of Active Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-AnalysisGastroenterology Research and Practice 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6612970