BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Dong YP, Deng JY. Advances in para-aortic nodal dissection in gastric cancer surgery: A review of research progress over the last decade. World J Clin Cases 2020; 8(13): 2703-2716 [PMID: 32742981 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i13.2703]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i13/2703.htm
Number Citing Articles
1
Mehmet Mahir Ozmen, Baris Zulfikaroglu, Fusun Ozmen, Munevver Moran, Necdet Ozalp, Selda Seckin. D2 vs D2 Plus Para-aortic Lymph Node Dissection for Advanced Gastric CancerTurkish Journal of Surgery 2021; 37(1): 49 doi: 10.47717/turkjsurg.2020.4931
2
Yuki Ushimaru, Kazuhiro Nishikawa, Yumiko Yasuhara, Ryohei Kawabata, Yoichi Makari, Junya Fujita, Akihiro Kitagawa, Nobuyoshi Ohara, Yuichiro Miyake, Sakae Maeda, Shin Nakahira, Ken Nakata, Atsushi Miyamoto. Successful laparoscopic conversion surgery for gastric cancer with para-aortic lymph node metastasis after third-line chemotherapy: a case reportInternational Cancer Conference Journal 2022; 11(1): 50 doi: 10.1007/s13691-021-00516-9
3
Maurizio Zizzo, Maria Pia Federica Dorma, Magda Zanelli, Francesca Sanguedolce, Maria Chiara Bassi, Andrea Palicelli, Stefano Ascani, Alessandro Giunta. Long-Term Outcomes of Surgical Resection of Pathologically Confirmed Isolated Para-Aortic Lymph Node Metastases in Colorectal Cancer: A Systematic ReviewCancers 2022; 14(3): 661 doi: 10.3390/cancers14030661
4
Sheng Lu, Yi-Gang Chen, Xiao-Wen Liu, Zhong-Yin Yang, Min Shi, Hong Yuan, Wen-Tao Liu, Zhen-Tian Ni, Xue-Xin Yao, Zi-Chen Hua, Run-Hua Feng, Chang-Yu He, Ya-Nan Zheng, Zhen-Qiang Wang, Birendra Kumar Sah, Ming-Min Chen, Zheng-Lun Zhu, Chen Li, Jun Zhang, Min Yan, Jia-Zeng Xia, Zheng-Gang Zhu, Chao Yan. A phase II study of perioperative treatment in gastric cancer with No.16a2/b1 lymph node metastasis: DRAGON-06 trialFuture Oncology 2022; 18(39): 4239 doi: 10.2217/fon-2022-0718