BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Leng WD, Zeng XT, Chen YJ, Zhan ZQ, Yang Y. Periodontal disease is associated with increased coronary heart disease risk: A meta-analysis based on 38 case-control studies. World J Meta-Anal 2013; 1(1): 47-56 [DOI: 10.13105/wjma.v1.i1.47]
URL: https://www.wjgnet.com/2308-3840/full/v1/i1/47.htm
Number Citing Articles
1
Hong Weng, Chao Zhang, Yuan-Yuan Hu, Rui-Xia Yuan, Hong-Xia Zuo, Jin-Zhu Yan, Yu-Ming Niu. Association between Estrogen Receptor-αGene XbaI and PvuII Polymorphisms and Periodontitis Susceptibility: A Meta-AnalysisDisease Markers 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/741972
2
Ling Jiang, Hong Weng, Ming-Yue Chen, Chao Zhang, Xian-Tao Zeng. Association between cyclooxygenase-2 gene polymorphisms and risk of periodontitis: a meta-analysis involving 5653 individualsMolecular Biology Reports 2014; 41(7): 4795 doi: 10.1007/s11033-014-3350-z
3
WAN-FEN WANG, JUN SHI, SHAO-JUAN CHEN, YU-MING NIU, XIAN-TAO ZENG. Interleukin-1α -899 (+4845) C→T polymorphism is not associated with aggressive periodontitis susceptibility: A meta-analysis based on 19 case-control studiesBiomedical Reports 2014; 2(3): 378 doi: 10.3892/br.2014.240
4
Xian‐Tao Zeng, Dong‐Yan Liu, Joey S. W. Kwong, Wei‐Dong Leng, Ling‐Yun Xia, Min Mao. Meta‐Analysis of Association Between Interleukin‐1β C‐511T Polymorphism and Chronic Periodontitis SusceptibilityJournal of Periodontology 2015; 86(6): 812 doi: 10.1902/jop.2015.140698
5
Xian-Tao Zeng, Na Li, Li-Jun Zhang, Rong Rong, Mei-Yan Liu. Periodontal disease and cardiovascular disease: A native reviewHeart and Mind 2017; 1(3): 97 doi: 10.4103/hm.hm_19_17