BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Wen-Jie Huang, Shuai Ruan, Fang Wen, Xiao-na Lu, Su-ping Gu, Xiao-xue Chen, Miao Liu, Peng Shu. <p>Multidrug Resistance of Gastric Cancer: The Mechanisms and Chinese Medicine Reversal Agents</p>Cancer Management and Research 2020; : 12385 doi: 10.2147/CMAR.S274599