BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Lu He, Yawei Liu, Yanfang Guo, Kejia Shen, Huaying Hui, Zhoujin Tan. Diversity of intestinal bacterial lactase gene in antibiotics-induced diarrhea mice treated with Chinese herbs compound Qi Wei Bai Zhu San3 Biotech 2018; 8(1) doi: 10.1007/s13205-017-1024-y