BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Daoliang Lan, Wenhui Ji, Baoshan Lin, Yabing Chen, Cai Huang, Xianrong Xiong, Mei Fu, Tserang Donko Mipam, Yi Ai, Bo Zeng, Ying Li, Zhixin Cai, Jiangjiang Zhu, Dawei Zhang, Jian Li. Correlations between gut microbiota community structures of Tibetans and geographyScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-17194-4