BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Qianqian Yao, Huiying Li, Linlin Fan, Yangdong Zhang, Shengguo Zhao, Nan Zheng, Jiaqi Wang. Dietary Regulation of the Crosstalk between Gut Microbiome and Immune Response in Inflammatory Bowel DiseaseFoods 2021; 10(2): 368 doi: 10.3390/foods10020368
2
Xue Gong, Xue Li, Ying Xia, Jinfan Xu, Qinyu Li, Chunhong Zhang, Minhui Li. Effects of phytochemicals from plant-based functional foods on hyperlipidemia and their underpinning mechanismsTrends in Food Science & Technology 2020; 103: 304 doi: 10.1016/j.tifs.2020.07.026