BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
For: 马元吉, 陈恩强, 王娟, 唐红. 原发性肝脏淋巴瘤的研究进展. 世界华人消化杂志 2010; 18(26): 2790-2793 [DOI: 10.11569/wcjd.v18.i26.2790]
URL: https://www.wjgnet.com/1009-3079/full/v18/i26/2790.htm
编号 Citing Articles
1
Anthony El-Khoueiry. Textbook of Uncommon Cancer2017; : 444 doi: 10.1002/9781119196235.ch30
2
Yonghua Liu, Jinhong Jiang, Qinli Wu, Qiaolei Zhang, Yehui Xu, Zhigang Qu, Guangli Ma, Xiaoqiu Wang, Xiaoli Wang, Weimei Jin, Bingmu Fang. A Case of Primary Hepatic Lymphoma and Related Literature ReviewCase Reports in Hepatology 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/6764121