BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Haixia Peng, Feng Long, Zhiyuan Wu, Yimin Chu, Ji Li, Rong Kuai, Jing Zhang, Zhihua Kang, Xinju Zhang, Ming Guan. Downregulation ofDLC-1Gene by Promoter Methylation during Primary Colorectal Cancer ProgressionBioMed Research International 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/181384