BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Xiao-Chang Xue, Yong-Jie Wu, Ming-Tang Gao, Wen-Guang Li, Ning Zhao, Zeng-Lu Wang, Chun-Jie Bao, Zhen Yan, Ying-Qi Zhang. Protective effects of pentadecapeptide BPC 157 on gastric ulcer in ratsWorld Journal of Gastroenterology 2004; 10(7): 1032-1036 doi: 10.3748/wjg.v10.i7.1032