BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Xi-ping Zhang, Lei Wang, Jie Zhang. Study progress on mechanism of severe acute pancreatitis complicated with hepatic injuryJournal of Zhejiang University SCIENCE B 2007; 8(4): 228 doi: 10.1631/jzus.2007.B0228
2
Ai-Jun Zhu, Jing-Sen Shi, Xue-Jun Sun. Organ failure associated with severe acute pancreatitisWorld Journal of Gastroenterology 2003; 9(11): 2570-2573 doi: 10.3748/wjg.v9.i11.2570
3
Xi Ping Zhang, Lei Wang, Yi Feng Zhou. The Pathogenic Mechanism of Severe Acute Pancreatitis Complicated with Renal Injury: A Review of Current KnowledgeDigestive Diseases and Sciences 2008; 53(2): 297 doi: 10.1007/s10620-007-9866-5