BPG致力于知识的发现和传播
在F6Publishing中引用其的文章
编号 被引用的文章
1
Li-Zong Shen, Yi-Bing Hua, Xue-Ming Yu, Qing Xu, Tao Chen, Jian-Hua Wang, Wen-Xi Wu. Tamoxifen can reverse multidrug resistance of colorectal carcinoma <italic>in vivo</italic>World Journal of Gastroenterology 2005; 11(7): 1060-1064 doi: 10.3748/wjg.v11.i7.1060