BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Teng TZJ, Tan JKT, Baey S, Gunasekaran SK, Junnarkar SP, Low JK, Huey CWT, Shelat VG. Sequential organ failure assessment score is superior to other prognostic indices in acute pancreatitis . World J Crit Care Med 2021; 10(6): 355-368 [PMID: 34888161 DOI: 10.5492/wjccm.v10.i6.355]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i6/355.htm
Number Citing Articles
1
Thomas Zheng Jie Teng, Branden Qi Yu Chua, Puay Khim Lim, Kai Siang Chan, Vishal G Shelat. Occam’s razor or Hickam’s dictum-COVID-19 is not a textbook aetiology of acute pancreatitis: A modified Naranjo Score appraisalWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(13): 2050-2063 doi: 10.3748/wjg.v29.i13.2050
2
Cheng Chi, Xiaojing Song, Yong Ma, Chunyu Wang, Jihong Zhu. Establishment and Diagnostic Value of an Early Prediction Model for Acute Pancreatitis Complicated With Acute Kidney InjuryPancreas 2024;  doi: 10.1097/MPA.0000000000002325
3
Kai Siang Chan, Vishal G Shelat. Diagnosis, severity stratification and management of adult acute pancreatitis–current evidence and controversiesWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(11): 1179-1197 doi: 10.4240/wjgs.v14.i11.1179
4
Wijittra Liengswangwong, Pacharaporn Preechakul, Chaiyaporn Yuksen, Chetsadakon Jenpanitpong, Welawat Tienpratarn, Sorawich Watcharakitpaisan. Clinical Prediction Score for Early Diagnosis of Acute Pancreatitis in Emergency DepartmentsOpen Access Emergency Medicine 2022; : 355 doi: 10.2147/OAEM.S371237
5
Deven Juneja. Ideal scoring system for acute pancreatitis: Quest for the Holy GrailWorld Journal of Critical Care Medicine 2022; 11(3): 198-200 doi: 10.5492/wjccm.v11.i3.198
6
Yi Zhao, Wenwen Xia, You Lu, Wei Chen, Yan Zhao, Yugang Zhuang. Predictive value of the C-reactive protein/albumin ratio in severity and prognosis of acute pancreatitisFrontiers in Surgery 2023; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.1026604
7
Kai-Zhi Xu, Ping Xu, Juan-Juan li, A-Fang Zuo, Shu-Bao Wang, Fang Han. Predictors and nomogram of in-hospital mortality in sepsis-induced myocardial injury: a retrospective cohort studyBMC Anesthesiology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12871-023-02189-8
8
Kang Zou, Shu Huang, Wensen Ren, Huan Xu, Wei Zhang, Xiaomin Shi, Lei Shi, Xiaolin Zhong, Yan Peng, Muhan Lü, Xiaowei Tang. Development and Validation of a Dynamic Nomogram for Predicting in-Hospital Mortality in Patients with Acute Pancreatitis: A Retrospective Cohort Study in the Intensive Care UnitInternational Journal of General Medicine 2023; : 2541 doi: 10.2147/IJGM.S409812
9
Zhihua Lu, Xiangping Chen, Huiqing Ge, Man Li, Binbin Feng, Donghai Wang, Feng Guo, Roberto Caronna. Neutrophil-Lymphocyte Ratio in Patients with Hypertriglyceridemic Pancreatitis Predicts Persistent Organ FailureGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8333794
10
Faying Wang, Jingshu Li, Yuying Fan, Xiaona Qi. Construction of a risk prediction model for detecting postintensive care syndrome—mental disordersNursing in Critical Care 2023;  doi: 10.1111/nicc.12978
11
Xudong Shen, Yang Chen, Yan Chen, Hu Liang, Guoxiang Li, Zongyao Hao. Is the METS-IR Index a Potential New Biomarker for Kidney Stone Development?Frontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.914812
12
Yiqin Xia, Hongyu Long, Qiang Lai, Yiwu Zhou. Machine Learning Predictive Model for Septic Shock in Acute Pancreatitis with SepsisJournal of Inflammation Research 2024; : 1443 doi: 10.2147/JIR.S441591
13
Fei Liu, Jie Yao, Chunyan Liu, Songtao Shou. Construction and validation of machine learning models for sepsis prediction in patients with acute pancreatitisBMC Surgery 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12893-023-02151-y
14
Brian Juin Hsien Lee, Qai Ven Yap, Jee Keem Low, Yiong Huak Chan, Vishal G Shelat. Cholecystectomy for asymptomatic gallstones: Markov decision tree analysisWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(29): 10399-10412 doi: 10.12998/wjcc.v10.i29.10399
15
Jian-Xiong Hu, Cheng-Fei Zhao, Shu-Ling Wang, Xiao-Yan Tu, Wei-Bin Huang, Jun-Nian Chen, Ying Xie, Cun-Rong Chen. Acute pancreatitis: A review of diagnosis, severity prediction and prognosis assessment from imaging technology, scoring system and artificial intelligenceWorld Journal of Gastroenterology 2023; 29(37): 5268-5291 doi: 10.3748/wjg.v29.i37.5268
16
Gabriele Capurso, Ruggero Ponz de Leon Pisani, Gaetano Lauri, Livia Archibugi, Peter Hegyi, Georgios I. Papachristou, Sanjay Pandanaboyana, Patrick Maisonneuve, Paolo Giorgio Arcidiacono, Enrique de‐Madaria. Clinical usefulness of scoring systems to predict severe acute pancreatitis: A systematic review and meta‐analysis with pre and post‐test probability assessmentUnited European Gastroenterology Journal 2023; 11(9): 825 doi: 10.1002/ueg2.12464