BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Akahoshi K, Kubokawa M, Gibo J, Osada S, Tokumaru K, Yamaguchi E, Ikeda H, Sato T, Miyamoto K, Kimura Y, Shiratsuchi Y, Akahoshi K, Oya M, Koga H, Ihara E, Nakamura K. Endoscopic submucosal dissection of gastric adenomas using the clutch cutter. World J Gastrointest Endosc 2017; 9(7): 334-340 [PMID: 28744346 DOI: 10.4253/wjge.v9.i7.334]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i7/334.htm
Number Citing Articles
1
Yasuyo Hayashi, Mitsuru Esaki, Sho Suzuki, Eikichi Ihara, Azusa Yokoyama, Seiichiro Sakisaka, Taizo Hosokawa, Yoshimasa Tanaka, Takahiro Mizutani, Shinichi Tsuruta, Aya Iwao, Shun Yamakawa, Akira Irie, Yosuke Minoda, Yoshitaka Hata, Haruei Ogino, Hirotada Akiho, Yoshihiro Ogawa. Clutch Cutter knife efficacy in endoscopic submucosal dissection for early gastric neoplasmsWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2018; 10(12): 487-495 doi: 10.4251/wjgo.v10.i12.487
2
Naohisa Yoshida, Osamu Dohi, Ken Inoue, Ritsu Yasuda, Tsugitaka Ishida, Ryohei Hirose, Yuji Naito, Kiyoshi Ogiso, Takaaki Murakami, Yukiko Morinaga, Mitsuo Kishimoto, Yutaka Inada, Yoshito Itoh, Takuji Gotoda. Efficacy of scissor‐type knives for endoscopic mucosal dissection of superficial gastrointestinal neoplasmsDigestive Endoscopy 2020; 32(1): 4 doi: 10.1111/den.13446
3
Ryoji Ichijima, Mitsuru Esaki, Shun Yamakawa, Yosuke Minoda, Sho Suzuki, Chika Kusano, Hisatomo Ikehara, Takuji Gotoda. Ex vivo porcine model study on the treatment outcomes of scissor-type knife versus needle-type knife in endoscopic submucosal dissection performed by traineesBMC Surgery 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12893-020-00955-w
4
Mitsuru Esaki, Eikichi Ihara, Takuji Gotoda. Endoscopic instruments and techniques in endoscopic submucosal dissection for early gastric cancerExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(9): 1009 doi: 10.1080/17474124.2021.1924056
5
Ken Inoue, Naohisa Yoshida, Osamu Dohi, Satoshi Sugino, Shinya Matsumura, Hiroaki Kitae, Ritsu Yasuda, Takahiro Nakano, Kei Terasaki, Ryohei Hirose, Yuji Naito, Takaaki Murakami, Yutaka Inada, Kiyoshi Ogiso, Yukiko Morinaga, Mitsuo Kishimoto, Itoh Yoshito. Effects of the combined use of a scissor-type knife and traction clip on endoscopic submucosal dissection of colorectal tumors: a propensity score-matched analysisEndoscopy International Open 2021; 9(11): E1617 doi: 10.1055/a-1535-0786