BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ihara E, Matsuzaka H, Honda K, Hata Y, Sumida Y, Akiho H, Misawa T, Toyoshima S, Chijiiwa Y, Nakamura K, Takayanagi R. Mucosal-incision assisted biopsy for suspected gastric gastrointestinal stromal tumors. World J Gastrointest Endosc 2013; 5(4): 191-196 [PMID: 23596545 DOI: 10.4253/wjge.v5.i4.191]
URL: https://www.wjgnet.com/2307-8960/full/v5/i4/191.htm
Number Citing Articles
1
Yoshiko Nakano, Toshitatsu Takao, Yoshinori Morita, Shinwa Tanaka, Takashi Toyonaga, Eiji Umegaki, Yuzo Kodama. Reasons for Diagnostic Failure in Forty-Five Consecutive Mucosal Cutting Biopsy Examinations of Gastric Subepithelial TumorsClinical Endoscopy 2020; 53(5): 575 doi: 10.5946/ce.2019.150
2
Akashi Fujita, Shomei Ryozawa, Masafumi Mizuide, Yuki Tanisaka, Tomoya Ogawa, Masahiro Suzuki, Hiromune Katsuda, Yoichi Saito, Tomoaki Tashima, Kazuya Miyaguchi, Eiichi Arai, Tomonori Kawasaki, Yumi Mashimo. Diagnosis of Pancreatic Solid Lesions, Subepithelial Lesions, and Lymph Nodes Using Endoscopic UltrasoundJournal of Clinical Medicine 2021; 10(5): 1076 doi: 10.3390/jcm10051076
3
Kambiz Kadkhodayan, Ehsan Rafiq, Robert H. Hawes. Endoscopic Evaluation and Management of Gastric Stromal TumorsCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2017; 15(4): 691 doi: 10.1007/s11938-017-0160-0
4
Akihisa Adachi, Yoshikazu Hirata, Hayato Kawamura, Takahito Harada, Reika Hattori, Daisuke Kumai, Yuki Yamamoto, Yuki Kojima, Hirokazu Ikeuchi, Noriyuki Hayashi, Hisato Mochizuki, Hiroki Takada, Ryuzo Yamaguchi, Satoshi Sobue. Efficacy of Mucosal Cutting Biopsy for the Histopathological Diagnosis of Gastric Submucosal TumorsCase Reports in Gastroenterology 2019; 13(1): 185 doi: 10.1159/000499442
5
Masanari Sekine, Takeharu Asano, Hirosato Mashima. The Diagnosis of Small Gastrointestinal Subepithelial Lesions by Endoscopic Ultrasound-Guided Fine Needle Aspiration and BiopsyDiagnostics 2022; 12(4): 810 doi: 10.3390/diagnostics12040810
6
Takashi Osoegawa, Yosuke Minoda, Eikichi Ihara, Keishi Komori, Akira Aso, Ayako Goto, Soichi Itaba, Haruei Ogino, Kazuhiko Nakamura, Naohiko Harada, Kosuke Makihara, Shinichi Tsuruta, Hidetaka Yamamoto, Yoshihiro Ogawa. Mucosal incision‐assisted biopsy versus endoscopic ultrasound‐guided fine‐needle aspiration with a rapid on‐site evaluation for gastric subepithelial lesions: A randomized cross‐over studyDigestive Endoscopy 2019; 31(4): 413 doi: 10.1111/den.13367
7
Yosuke Minoda, Eikichi Ihara, Soichi Itaba, Yorinobu Sumida, Kazuhiro Haraguchi, Akira Aso, Takahiro Mizutani, Takashi Osoegawa, Mitsuru Esaki, Shuzaburo Nagatomo, Kei Nishioka, Kazumasa Muta, Xiaopeng Bai, Haruei Ogino, Nao Fujimori, Daisuke Tsurumaru, Kenoki Ohuchida, Hu Qingjiang, Eiji Oki, Hidetaka Yamamoto, Yoshihiro Ogawa. Negligible procedure-related dissemination risk of mucosal incision-assisted biopsy for gastrointestinal stromal tumors versus endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration/biopsySurgical Endoscopy 2022;  doi: 10.1007/s00464-022-09419-z
8
Takumi Yanagita, Takuto Hikichi, Jun Nakamura, Ko Watanabe, Hitomi Kikuchi, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Tsunetaka Kato, Ryoichiro Kobashi, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Mitsuru Sugimoto, Yuki Sato, Hiroki Irie, Hiroyuki Hanayama, Zenichiro Saze, Masao Kobayakawa, Koji Kono, Hiromasa Ohira. Gastric carcinoma with lymphoid stroma diagnosed by endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspirationClinical Journal of Gastroenterology 2021; 14(2): 471 doi: 10.1007/s12328-020-01300-7
9
Yosuke Minoda, Eikichi Ihara, Haruei Ogino, Keishi Komori, Yoshihiro Otsuka, Hiroko Ikeda, Mitsuru Esaki, Takatoshi Chinen, Takahiro Matsuguchi, Shunsuke Takahashi, Noriko Shiga, Rie Yoshimura, Yoshihiro Ogawa. The Efficacy and Safety of a Promising Single-Channel Endoscopic Closure Technique for Endoscopic Treatment-Related Artificial Ulcers: A Pilot StudyGastrointestinal Tumors 2020; 7(1-2): 21 doi: 10.1159/000503994
10
Keiko Hirai, Takamichi Kuwahara, Kazuhiro Furukawa, Naomi Kakushima, Satoshi Furune, Hideko Yamamoto, Takahiro Marukawa, Hiromitsu Asai, Kenichi Matsui, Yoji Sasaki, Daisuke Sakai, Koji Yamada, Takahiro Nishikawa, Daijuro Hayashi, Tomohiko Obayashi, Takuma Komiyama, Eri Ishikawa, Tsunaki Sawada, Keiko Maeda, Takeshi Yamamura, Takuya Ishikawa, Eizaburo Ohno, Masanao Nakamura, Hiroki Kawashima, Masatoshi Ishigami, Mitsuhiro Fujishiro. Artificial intelligence-based diagnosis of upper gastrointestinal subepithelial lesions on endoscopic ultrasonography imagesGastric Cancer 2022; 25(2): 382 doi: 10.1007/s10120-021-01261-x
11
Kazuya Akahoshi, Masafumi Oya, Tadashi Koga, Yuki Shiratsuchi. Current clinical management of gastrointestinal stromal tumorWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(26): 2806-2817 doi: 10.3748/wjg.v24.i26.2806
12
Riccardo Ricci, Gaia Chiarello, Fabia Attili, Lorenzo Fuccio, Sergio Alfieri, Roberto Persiani, Salvatore Di Pietro, Maurizio Martini, Guido Costamagna, Luigi M. Larocca, Alberto Larghi. Endoscopic ultrasound-guided fine needle tissue acquisition biopsy samples do not allow a reliable proliferation assessment of gastrointestinal stromal tumoursDigestive and Liver Disease 2015; 47(4): 291 doi: 10.1016/j.dld.2014.12.011
13
Shenq‐Jie Wong, Hsiu‐Po Wang, Chia‐Tung Shun, Chien‐Chuan Chen, Ming‐Lun Han, Jiann‐Hwa Chen, Chung‐Tsui Huang, Tsu‐Yao Cheng. Tissue diagnosis necessary for small endoscopic ultrasound‐suspected gastric gastrointestinal stromal tumors 2 cm or less in size: A prospective study focusing on the endoscopic incisional biopsyJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(8): 1588 doi: 10.1111/jgh.15876
14
Suprabhat Giri, Shivaraj Afzalpurkar, Sumaswi Angadi, Sridhar Sundaram. Mucosal incision-assisted biopsy versus endoscopic ultrasound-assisted tissue acquisition for subepithelial lesions: a systematic review and meta-analysisClinical Endoscopy 2022; 55(5): 615 doi: 10.5946/ce.2022.133
15
Osamu Goto, Mitsuru Kaise, Katsuhiko Iwakiri. Advancements in the Diagnosis of Gastric Subepithelial TumorsGut and Liver 2022; 16(3): 321 doi: 10.5009/gnl210242
16
Kazuya Matsumoto, Yohei Takeda, Takumi Onoyama, Soichiro Kawata, Hiroki Kurumi, Hiroki Koda, Taro Yamashita, Hajime Isomoto. Endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration biopsy - Recent topics and technical tipsWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(14): 1775-1783 doi: 10.12998/wjcc.v7.i14.1775
17
ASAHIRO MORISHITA, HIROHITO MORI, HIDEKI KOBARA, NORIKO NISHIYAMA, SHINTARO FUJIHARA, TATSUO YACHIDA, MAKI AYAKI, TAE MATSUNAGA, TEPPEI SAKAMOTO, EMIKO MAEDA, TAKAKO NOMURA, JOJI TANI, HISAAKI MIYOSHI, HIROHITO YONEYAMA, TAKASHI HIMOTO, SEIKO KAGAWA, REIJI HABA, TSUTOMU MASAKI. Successful mucosal incision-assisted biopsy for the histological diagnosis of duodenal lymphoma: A case reportOncology Letters 2016; 11(1): 531 doi: 10.3892/ol.2015.3973
18
Yosuke Minoda, Takatoshi Chinen, Takashi Osoegawa, Soichi Itaba, Kazuhiro Haraguchi, Hirotada Akiho, Akira Aso, Yorinobu Sumida, Keishi Komori, Haruei Ogino, Eikichi Ihara, Yoshihiro Ogawa. Superiority of mucosal incision-assisted biopsy over ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy in diagnosing small gastric subepithelial lesions: a propensity score matching analysisBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-1170-2