BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wen X, Wang HG, Zhang MN, Zhang MH, Wang H, Yang XZ. Fecal microbiota transplantation ameliorates experimental colitis via gut microbiota and T-cell modulation. World J Gastroenterol 2021; 27(21): 2834-2849 [PMID: 34135557 DOI: 10.3748/wjg.v27.i21.2834]
URL: https://www.wjgnet.com/2220-3214/full/v27/i21/2834.htm
Number Citing Articles
1
Sanwang Wang, Hongliang Chen, Xin Wen, Jingjing Mu, Mingyue Sun, Xiaowen Song, Bin Liu, Jinbo Chen, Xueli Fan, Zhipeng Xu. The Efficacy of Fecal Microbiota Transplantation in Experimental Autoimmune Encephalomyelitis: Transcriptome and Gut Microbiota ProfilingJournal of Immunology Research 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4400428
2
Yuquan You, Meimei Cai, Wei Zhang, Jun Sheng Lin. Altered bacterial profiles at genus level in the gut of ankylosing spondylitis patients with different ASDAS scoresInternational Journal of Rheumatic Diseases 2022; 25(2): 239 doi: 10.1111/1756-185X.14280
3
Wei Niu, Yuelin Dong, Ziwei Fu, Jiajie Lv, Ligui Wang, Zhenhai Zhang, Jiege Huo, Jianming Ju. Effects of molecular weight of chitosan on anti-inflammatory activity and modulation of intestinal microflora in an ulcerative colitis modelInternational Journal of Biological Macromolecules 2021; 193: 1927 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.11.024
4
Xuefeng Li, Huixia Lv, Fanli Shi, Jie Song, Zhenhai Zhang. The potential therapeutic effects of hydroxypropyl cellulose on acute murine colitis induced by DSSCarbohydrate Polymers 2022; 289: 119430 doi: 10.1016/j.carbpol.2022.119430
5
Sunil Kumar, Awanish Kumar. Microbial pathogenesis in inflammatory bowel diseasesMicrobial Pathogenesis 2022; 163: 105383 doi: 10.1016/j.micpath.2021.105383
6
Yafei Guo, Yang Li, Qiang Cao, Leilei Ye, Junmei Wang, Mei Guo. The Function of Natural Polysaccharides in the Treatment of Ulcerative ColitisFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.927855
7
Jieping Yang, Patrizia Maria Germano, Suwan Oh, Sijia Wang, Jing Wang, Rupo Lee, Hayden Paige, Scarlet Yang, Susanne M. Henning, Jin Zhong, Jonathan P. Jacobs, Zhaoping Li. Pomegranate Extract Improves Colitis in IL‐10 Knockout Mice Fed a High Fat High Sucrose DietMolecular Nutrition & Food Research 2022; 66(5): 2100730 doi: 10.1002/mnfr.202100730
8
Hong‐Gang Wang, Min‐Na Zhang, Xin Wen, Le He, Meng‐Hui Zhang, Jia‐Ling Zhang, Xiao‐Zhong Yang. Cepharanthine ameliorates dextran sulphate sodium‐induced colitis through modulating gut microbiotaMicrobial Biotechnology 2022; 15(8): 2208 doi: 10.1111/1751-7915.14059
9
Mohamed Tausif Siddiqui, Gail AM Cresci. The Immunomodulatory Functions of ButyrateJournal of Inflammation Research 2021; : 6025 doi: 10.2147/JIR.S300989