Minireviews
Copyright ©2014 Baishideng Publishing Group Inc.
World J Med Genet. Nov 27, 2014; 4(4): 105-109
Published online Nov 27, 2014. doi: 10.5496/wjmg.v4.i4.105
Table 3 Preimplantation HLA typing with and without preimplantation genetic diagnosis
Preimplantation testingPatientsCyclesNo. of embryo transfersNo. embryos transferredPregnancy/birth
HLA TESTING ONLY4698659924/19
HLA + MUTATION8523813921938/ 32
Total13133620431862/51