BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Kountouras J, Gavalas E, Deretzi G, Boziki M, Zavos C, Chatzopoulos D, Katsinelos P, Giartza-Taxidou E, Grigoriadis N, Venizelos I. Helicobacter pylori with or without its neutrophil-activating protein may be the common denominator associated with multiple sclerosis and neuromyelitis optica. Mult Scler. 2010;16:376-377; author reply 378-379. [PMID: 20203152 DOI: 10.1177/1352458509360550] [Cited by in Crossref: 11] [Cited by in F6Publishing: 9] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Boziki M, Polyzos SA, Deretzi G, Kazakos E, Katsinelos P, Doulberis M, Kotronis G, Giartza-Taxidou E, Laskaridis L, Tzivras D. A potential impact of Helicobacter pylori-related galectin-3 in neurodegeneration. Neurochem Int. 2018;113:137-151. [PMID: 29246761 DOI: 10.1016/j.neuint.2017.12.003] [Cited by in Crossref: 14] [Cited by in F6Publishing: 14] [Article Influence: 3.5] [Reference Citation Analysis]
2 Efthymiou G, Dardiotis E, Liaskos C, Marou E, Tsimourtou V, Rigopoulou EI, Scheper T, Daponte A, Meyer W, Sakkas LI, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP. Immune responses against Helicobacter pylori-specific antigens differentiate relapsing remitting from secondary progressive multiple sclerosis. Sci Rep. 2017;7:7929. [PMID: 28801580 DOI: 10.1038/s41598-017-07801-9] [Cited by in Crossref: 11] [Cited by in F6Publishing: 11] [Article Influence: 2.8] [Reference Citation Analysis]
3 Kountouras J, Boziki M, Polyzos SA, Katsinelos P, Gavalas E, Zeglinas C, Tzivras D, Romiopoulos I, Giorgakis N, Anastasiadou K, Vardaka E, Kountouras C, Kazakos E, Xiromerisiou G, Dardiotis E, Deretzi G. Impact of reactive oxygen species generation on Helicobacter pylori -related extragastric diseases: a hypothesis. Free Radical Research 2017;51:73-9. [DOI: 10.1080/10715762.2016.1271122] [Cited by in Crossref: 15] [Cited by in F6Publishing: 15] [Article Influence: 3.8] [Reference Citation Analysis]
4 Boziki M, Grigoriadis N, Papaefthymiou A, Doulberis M, Polyzos SA, Gavalas E, Deretzi G, Karafoulidou E, Kesidou E, Taloumtzis C, Theotokis P, Sofou E, Katsinelos P, Vardaka E, Fludaras I, Touloumtzi M, Koukoufiki A, Simeonidou C, Liatsos C, Kountouras J. The trimebutine effect on Helicobacter pylori-related gastrointestinal tract and brain disorders: A hypothesis. Neurochem Int 2021;144:104938. [PMID: 33535070 DOI: 10.1016/j.neuint.2020.104938] [Cited by in F6Publishing: 1] [Reference Citation Analysis]
5 Kountouras J, Deretzi G, Gavalas E, Zavos C, Boziki M, Tsiaousi E, Stergiopoulos C, Romiopoulos I, Giorgakis N, Michael S, Tantsi N, Kotsani M. Aquaporin 4, Helicobacter pylori and potential implications for neuromyelitis optica. Journal of Neuroimmunology 2013;263:162-3. [DOI: 10.1016/j.jneuroim.2013.06.003] [Cited by in Crossref: 5] [Cited by in F6Publishing: 5] [Article Influence: 0.6] [Reference Citation Analysis]
6 Efthymiou G, Dardiotis E, Liaskos C, Marou E, Tsimourtou V, Scheper T, Meyer W, Daponte A, Sakkas LI, Hadjigeorgiou G. Anti-hsp60 antibody responses based on Helicobacter pylori in patients with multiple sclerosis: (ir)Relevance to disease pathogenesis. J Neuroimmunol. 2016;298:19-23. [PMID: 27609271 DOI: 10.1016/j.jneuroim.2016.06.009] [Cited by in Crossref: 17] [Cited by in F6Publishing: 15] [Article Influence: 3.4] [Reference Citation Analysis]
7 Kountouras J, Zavos C, Deretzi G, Gavalas E, Chatzopoulos D, Katsinelos P, Tsiaousi E, Gagalis S, Polyzos SA, Venizelos I. Potential implications of Helicobacter pylori-related neutrophil-activating protein. World J Gastroenterol 2012; 18(5): 489-490 [PMID: 22346256 DOI: 10.3748/wjg.v18.i5.489] [Cited by in CrossRef: 10] [Cited by in F6Publishing: 11] [Article Influence: 1.1] [Reference Citation Analysis]
8 Kountouras J, Zavos C, Gavalas E, Deretzi G, Tsona A, Katsinelos P, Grigoriadis S, Pilpilidis I, Tzilves D, Vardaka E. A rebuttal to the potential anti-tumour benefit of Helicobacter pylori-induced neutrophil-activating protein. Cancer Immunol Immunother. 2012;61:445-46; discussion 445-46;. [PMID: 22065048 DOI: 10.1007/s00262-011-1142-z] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.1] [Reference Citation Analysis]
9 Smyk DS, Koutsoumpas AL, Mytilinaiou MG, Rigopoulou EI, Sakkas LI, Bogdanos DP. Helicobacter pylori and autoimmune disease: Cause or bystander. World J Gastroenterol 2014; 20(3): 613-629 [PMID: 24574735 DOI: 10.3748/wjg.v20.i3.613] [Cited by in CrossRef: 88] [Cited by in F6Publishing: 73] [Article Influence: 12.6] [Reference Citation Analysis]