BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Efthymiou G, Dardiotis E, Liaskos C, Marou E, Tsimourtou V, Rigopoulou EI, Scheper T, Daponte A, Meyer W, Sakkas LI, Hadjigeorgiou G, Bogdanos DP. Immune responses against Helicobacter pylori-specific antigens differentiate relapsing remitting from secondary progressive multiple sclerosis. Sci Rep. 2017;7:7929. [PMID: 28801580 DOI: 10.1038/s41598-017-07801-9] [Cited by in Crossref: 11] [Cited by in F6Publishing: 11] [Article Influence: 2.8] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Patrikiou E, Liaskos C, Mavropoulos A, Ntavari N, Gkoutzourelas A, Simopoulou T, Fechner K, Scheper T, Meyer W, Katsiari CG, Roussaki-Schulze A, Zafiriou E, Sakkas LI, Bogdanos DP. Autoantibodies against specific nuclear antigens are present in psoriatic disease and are diminished by secukinumab. Clin Chim Acta 2020;510:400-7. [PMID: 32710943 DOI: 10.1016/j.cca.2020.07.037] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 2.0] [Reference Citation Analysis]
2 Boziki M, Grigoriadis N, Papaefthymiou A, Doulberis M, Polyzos SA, Gavalas E, Deretzi G, Karafoulidou E, Kesidou E, Taloumtzis C, Theotokis P, Sofou E, Katsinelos P, Vardaka E, Fludaras I, Touloumtzi M, Koukoufiki A, Simeonidou C, Liatsos C, Kountouras J. The trimebutine effect on Helicobacter pylori-related gastrointestinal tract and brain disorders: A hypothesis. Neurochem Int 2021;144:104938. [PMID: 33535070 DOI: 10.1016/j.neuint.2020.104938] [Cited by in F6Publishing: 1] [Reference Citation Analysis]
3 Andravizou A, Dardiotis E, Artemiadis A, Sokratous M, Siokas V, Tsouris Z, Aloizou AM, Nikolaidis I, Bakirtzis C, Tsivgoulis G, Deretzi G, Grigoriadis N, Bogdanos DP, Hadjigeorgiou GM. Brain atrophy in multiple sclerosis: mechanisms, clinical relevance and treatment options. Auto Immun Highlights 2019;10:7. [PMID: 32257063 DOI: 10.1186/s13317-019-0117-5] [Cited by in Crossref: 16] [Cited by in F6Publishing: 12] [Article Influence: 8.0] [Reference Citation Analysis]
4 Cavallo S. Immune-mediated genesis of multiple sclerosis. J Transl Autoimmun 2020;3:100039. [PMID: 32743522 DOI: 10.1016/j.jtauto.2020.100039] [Cited by in Crossref: 5] [Cited by in F6Publishing: 5] [Article Influence: 5.0] [Reference Citation Analysis]
5 Ražuka-ebela D, Giupponi B, Franceschi F. Helicobacter pylori and extragastric diseases. Helicobacter 2018;23:e12520. [DOI: 10.1111/hel.12520] [Cited by in Crossref: 12] [Cited by in F6Publishing: 9] [Article Influence: 4.0] [Reference Citation Analysis]
6 Efthymiou G, Liaskos C, Simopoulou T, Marou E, Patrikiou E, Scheper T, Meyer W, Daoussis D, Sakkas LI, Bogdanos DP. Antigen-specific humoral responses against Helicobacter pylori in patients with systemic sclerosis. Immunol Res 2020;68:39-47. [PMID: 32253703 DOI: 10.1007/s12026-020-09124-w] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 2.0] [Reference Citation Analysis]
7 Chiang HL, Lin CH. Altered Gut Microbiome and Intestinal Pathology in Parkinson's Disease. J Mov Disord 2019;12:67-83. [PMID: 31158941 DOI: 10.14802/jmd.18067] [Cited by in Crossref: 27] [Cited by in F6Publishing: 23] [Article Influence: 13.5] [Reference Citation Analysis]
8 Cossu D, Yokoyama K, Hattori N. Bacteria-Host Interactions in Multiple Sclerosis. Front Microbiol. 2018;9:2966. [PMID: 30564215 DOI: 10.3389/fmicb.2018.02966] [Cited by in Crossref: 17] [Cited by in F6Publishing: 16] [Article Influence: 5.7] [Reference Citation Analysis]
9 Santos MLC, de Brito BB, da Silva FAF, Sampaio MM, Marques HS, Oliveira e Silva N, de Magalhães Queiroz DM, de Melo FF. Helicobacter pylori infection: Beyond gastric manifestations. World J Gastroenterol 2020; 26(28): 4076-4093 [PMID: 32821071 DOI: 10.3748/wjg.v26.i28.4076] [Cited by in CrossRef: 6] [Cited by in F6Publishing: 4] [Article Influence: 6.0] [Reference Citation Analysis]
10 Sokratous M, Dardiotis E, Bellou E, Tsouris Z, Michalopoulou A, Dardioti M, Siokas V, Rikos D, Tsatsakis A, Kovatsi L, Bogdanos DP, Hadjigeorgiou GM. CpG Island Methylation Patterns in Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis. J Mol Neurosci 2018;64:478-84. [PMID: 29516350 DOI: 10.1007/s12031-018-1046-x] [Cited by in Crossref: 17] [Cited by in F6Publishing: 16] [Article Influence: 5.7] [Reference Citation Analysis]
11 Dardiotis E, Tsouris Z, Mentis AA, Siokas V, Michalopoulou A, Sokratous M, Dastamani M, Bogdanos DP, Deretzi G, Kountouras J. H. pylori and Parkinson's disease: Meta-analyses including clinical severity. Clin Neurol Neurosurg. 2018;175:16-24. [PMID: 30308319 DOI: 10.1016/j.clineuro.2018.09.039] [Cited by in Crossref: 41] [Cited by in F6Publishing: 35] [Article Influence: 13.7] [Reference Citation Analysis]