BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Okovity SV, Raikhelson KL, Volnukhin AV, Kudlai DA. Hepatoprotective properties of glycyrrhizic acid. jour 2020. [DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-184-12-96-108] [Cited by in Crossref: 4] [Cited by in F6Publishing: 4] [Article Influence: 1.3] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Osadchuk AM, Fadeeva NA, Loranskaya ID. Tactics of managing a patient with fatty liver disease coursing in the background of a polyorgan digestive tract: clinical observation. Medicinskij sovet 2022. [DOI: 10.21518/2079-701x-2022-16-7-52-58] [Reference Citation Analysis]
2 Katkova KV, Plieva KT, Denisova EV, Zhukova OV, Volnukhin AV, Korsunskaya IM. Influence of coronavirus infection on the course of psoriasis. Medicinskij sovet 2021. [DOI: 10.21518/2079-701x-2021-12-332-338] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.5] [Reference Citation Analysis]
3 Mekhtiev SN, Mekhtieva OA, Ibragimova ZM, Ukhova MV, Volnukhin AV. Possibilities of combined therapy in patients with functional biliary sphincter of Oddi disorder. Medicinskij sovet 2021. [DOI: 10.21518/2079-701x-2021-5-102-110] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.5] [Reference Citation Analysis]
4 Lazebnik LB, Golovanova EV, Turkina SV, Raikhelson KL, Okovityy SV, Drapkina OM, Maev IV, Martynov AI, Roitberg GE, Khlynova OV, Abdulganieva DI, Alekseenko SA, Ardatskaya MD, Bakulin IG, Bakulina NV, Bueverov AO, Vinitskaya EV, Volynets GV, Eremina EY, Grinevich VB, Dolgushina AI, Kazyulin AN, Kashkina EI, Kozlova IV, Konev YV, Korochanskaya NV, Kravchuk YA, Li ED, Loranskaya ID, Makhov VM, Mekhtiev SN, Novikova VP, Ostroumova OD, Pavlov CS, Radchenko VG, Samsonov AA, Sarsenbaeva AS, Sayfutdinov RG, Seliverstov PV, Sitkin SI, Stefanyuk OV, Tarasova LV, Tkachenko EI, Uspensky YP, Fominykh YA, Khavkin AI, Tsyganova YV, Sharhun OO. Non-alcoholic fatty liver disease in adults: clinic, diagnostics, treatment. Guidelines for therapists, third version. jour 2021;1:4-52. [DOI: 10.31146/1682-8658-ecg-185-1-4-52] [Cited by in Crossref: 24] [Cited by in F6Publishing: 32] [Article Influence: 12.0] [Reference Citation Analysis]