BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Elchaninov AV, Fatkhudinov TK, Vishnyakova PA, Nikitina MP, Lokhonina AV, Makarov AV, Arutyunyan IV, Kananykhina EY, Poltavets AS, Butov KR, Baranov II, Goldshtein DV, Bolshakova GB, Glinkina VV, Sukhikh GT. Molecular mechanisms of splenectomy-induced hepatocyte proliferation. PLoS One 2020;15:e0233767. [PMID: 32531779 DOI: 10.1371/journal.pone.0233767] [Cited by in Crossref: 4] [Cited by in F6Publishing: 4] [Article Influence: 2.0] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Elchaninov A, Vishnyakova P, Menyailo E, Sukhikh G, Fatkhudinov T. An Eye on Kupffer Cells: Development, Phenotype and the Macrophage Niche. IJMS 2022;23:9868. [DOI: 10.3390/ijms23179868] [Reference Citation Analysis]
2 Elchaninov A, Vishnyakova P, Sukhikh G, Fatkhudinov T. Spleen: Reparative Regeneration and Influence on Liver. Life 2022;12:626. [DOI: 10.3390/life12050626] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
3 Elchaninov A, Nikitina M, Vishnyakova P, Lokhonina A, Makarov A, Sukhikh G, Fatkhudinov T. Macro- and microtranscriptomic evidence of the monocyte recruitment to regenerating liver after partial hepatectomy in mouse model. Biomed Pharmacother 2021;138:111516. [PMID: 33765583 DOI: 10.1016/j.biopha.2021.111516] [Cited by in Crossref: 5] [Cited by in F6Publishing: 5] [Article Influence: 5.0] [Reference Citation Analysis]
4 Elchaninov A, Lokhonina A, Nikitina M, Vishnyakova P, Makarov A, Arutyunyan I, Poltavets A, Kananykhina E, Kovalchuk S, Karpulevich E, Bolshakova G, Sukhikh G, Fatkhudinov T. Comparative Analysis of the Transcriptome, Proteome, and miRNA Profile of Kupffer Cells and Monocytes. Biomedicines 2020;8:E627. [PMID: 33352881 DOI: 10.3390/biomedicines8120627] [Cited by in Crossref: 7] [Cited by in F6Publishing: 6] [Article Influence: 3.5] [Reference Citation Analysis]