BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Huang JN, Cao H, Liang KY, Cui LP, Li Y. Combination therapy of hydrogel and stem cells for diabetic wound healing. World J Diabetes 2022; 13(11): 949-961 [PMID: 36437861 DOI: 10.4239/wjd.v13.i11.949]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i11/949.htm
Number Citing Articles
1
Hui-Yun Cheng, Madonna Rica Anggelia, Shiao-Chin Liu, Chih-Fan Lin, Cheng-Hung Lin. Enhancing Immunomodulatory Function of Mesenchymal Stromal Cells by Hydrogel EncapsulationCells 2024; 13(3): 210 doi: 10.3390/cells13030210
2
Han Gao, Song Liu, Shanshan Qin, Jiali Yang, Tian Yue, Bengui Ye, Yue Tang, Jie Feng, Jun Hou, Dunzhu Danzeng. Injectable hydrogel-based combination therapy for myocardial infarction: a systematic review and Meta-analysis of preclinical trialsBMC Cardiovascular Disorders 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12872-024-03742-0
3
Jinze Li, Jiali Zhang, Hao Ye, Qixuan Wang, Yanran Ouyang, Yuxi Luo, Yihong Gong. Pulmonary decellularized extracellular matrix (dECM) modified polyethylene terephthalate three-dimensional cell carriers regulate the proliferation and paracrine activity of mesenchymal stem cellsFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2024; 11 doi: 10.3389/fbioe.2023.1324424
4
Alessia Annicchiarico, Barbara Barile, Cinzia Buccoliero, Grazia Paola Nicchia, Giacomina Brunetti. Alternative therapeutic strategies in diabetes managementWorld Journal of Diabetes 2024; 15(6): 1142-1161 doi: 10.4239/wjd.v15.i6.1142
5
Sabine Szunerits, Rabah Boukherroub. State‐of‐the‐Art and Future Challenges of Smart Wound Dressings for Diabetic Foot Ulcer TreatmentAdvanced NanoBiomed Research 2024;  doi: 10.1002/anbr.202400040
6
Wei Zhang, Lulu Liu, Hui Cheng, Jing Zhu, Xinyi Li, Sheng Ye, Xiaojing Li. Hydrogel-based dressings designed to facilitate wound healingMaterials Advances 2024; 5(4): 1364 doi: 10.1039/D3MA00682D
7
Ming Hao, Dongxu Wang, Mengna Duan, Shaoning Kan, Shuangji Li, Han Wu, Jingcheng Xiang, Weiwei Liu. Functional drug-delivery hydrogels for oral and maxillofacial wound healingFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2023; 11 doi: 10.3389/fbioe.2023.1241660
8
Anqi Xu, Nan Zhang, Shixing Su, Hongyu Shi, Daoqiang Lu, Xifeng Li, Xin Zhang, Xin Feng, Zhuohua Wen, Gengwu Ma, Mengshi Huang, Chi Huang, Yuqi Hu, Hao Yuan, Qinwen Liu, Daogang Guan, Jun Wang, Chuanzhi Duan. A highly stretchable, adhesive, and antibacterial hydrogel with chitosan and tobramycin as dynamic cross-linkers for treating the infected diabetic woundCarbohydrate Polymers 2024; 324: 121543 doi: 10.1016/j.carbpol.2023.121543
9
S. Lakshmi Priyadarsini, M. Suresh, G. Nikhila. Assessment framework for the selection of a potential interactive dressing material for diabetic foot ulcerHeliyon 2023; 9(6): e16476 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16476
10
Mahla Lashkari, Mahya Rahmani, Yaser Yousefpoor, Meysam Ahmadi-Zeidabadi, Reza Faridi-Majidi, Zahra Ameri, Moein Salary, Shahrzad Azizi, Arman Shahabi, Amid Rahi, Mohamad Javad Mirzaei-Parsa. Cell-based wound dressing: Bilayered PCL/gelatin nanofibers-alginate/collagen hydrogel scaffold loaded with mesenchymal stem cellsInternational Journal of Biological Macromolecules 2023; 239: 124099 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.124099
11
Zhuobin Xu, Ze Xu, Jiake Gu, Juan Zhou, Gengyu Sha, Ying Huang, Tong Wang, Lei Fan, Yanfeng Zhang, Juqun Xi. In situ formation of ferrous sulfide in glycyrrhizic acid hydrogels to promote healing of multi-drug resistant Staphylococcus aureus-infected diabetic woundsJournal of Colloid and Interface Science 2023; 650: 1918 doi: 10.1016/j.jcis.2023.07.141
12
Vivek P. Chavda, Divya Teli, Pankti C. Balar, Majid Davidson, Joanna Bojarska, Dixa A. Vaghela, Vasso Apostolopoulos. Self-assembled peptide hydrogels for the treatment of diabetes and associated complicationsColloids and Surfaces B: Biointerfaces 2024; 235: 113761 doi: 10.1016/j.colsurfb.2024.113761