BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Han ZY, Wu KC, He FT, Han QL, Nie YZ, Han Y, Liu XN, Zheng JY, Xu MH, Lin T, Fan DM. Screening and identification of mimotope of gastric cancer associated antigen MGb1-Ag. World J Gastroenterol 2003; 9(9): 1920-1924 [PMID: 12970876 DOI: 10.3748/wjg.v9.i9.1920]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v9/i9/1920.htm
Number Citing Articles
1
Xiaoping Zhang, Jingxue Wang, Kun Wen, Zhirong Mou, Liyun Zou, Xiaoyan Che, Bing Ni, Yuzhang Wu. Antibody Binding Site Mapping of SARS-CoV Spike Protein Receptor-Binding Domain by a Combination of Yeast Surface Display and Phage Peptide Library ScreeningViral Immunology 2009; 22(6): 407 doi: 10.1089/vim.2009.0046
2
Yan-Li Ding, Mei-Yun Liu, Wei Han, Sheng-Li Yang, Hui Liu, Yi Gong. Application of Phage-displayed Single Chain Antibodies in Western BlotActa Biochimica et Biophysica Sinica 2005; 37(3): 205 doi: 10.1093/abbs/37.3.205
3
DAIMING FAN, XUEYONG ZHANG, XITAO CHEN, ZHENXIAN MOU, JIALU HU, SHAOJUAN ZHOU, JIE DING, KAICHUN WU. Bird's-eye view on gastric cancer research of the past 25 yearsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2005; 20(3): 360 doi: 10.1111/j.1440-1746.2005.03797.x
4
Martina Goracci, Ymera Pignochino, Serena Marchiò. Phage Display-Based Nanotechnology Applications in Cancer ImmunotherapyMolecules 2020; 25(4): 843 doi: 10.3390/molecules25040843